Wettelijke Disclaimer

1. Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website en haar sub-websites, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiŽren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. (Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop "Vorige" of "Back" van uw browser.) Door het enkele bezoek van deze website en haar sub-websites verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijk recht
Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor Zuienkerke bevoegde rechter. De taal van deze website is het Nederlands.

3. Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid
Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid. Inhoud website De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiŽren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stellen wij het op prijs dat van u te vernemen.

4. Evident niet-serieuze inhoud
Een groot deel van de inhoud van websites is van verstrooiende aard. Ook deze website kan zodanige inhoud bevatten.

5.Links naar andere websites
Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

6. Downloaden van bestanden
Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waarnaartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload en/of getoond kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

7. Rechten van intellectuele eigendom
Wij hebben op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wege van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel is gebruik gemaakt van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wege van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

8. Goede smaak
Wij hebben getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat wij daarin niet geslaagd zijn, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

9. Persoonlijke levenssfeer
Hoewel u het grootste deel van deze website kunt bekijken zonder dat u informatie hoeft te geven over uzelf, is persoonlijke informatie nodig om u de e-services te verlenen die u verlangt (abonnement op de nieuwsbrief, contactformulier). Door deze details te verschaffen, stelt u ons in staat om meer specifiek te voldoen aan u noden. Uw persoonlijke gegevens worden slechts verzameld in de mate dat we die nodig hebben om te voldoen aan uw verzoek of om uw verzoek te verwerken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en daarmee verband houdende persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om deze vragen op te nemen in uw bericht.

10. Contact.
Reacties en opmerkingen zijn steeds welkom op het volgende e-mail adres:info@zuienkerke.com.