Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET AFSLUITEN VAN DE VAGEVUURSTRAAT VOOR VERKEER N.A.V. ONDERHOUDSWERKEN AAN TE VAGEVUURSTRAAT TE ZUIENKERKEGelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 17 november 1997 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de wet van 12/12/06 tot invoering van art. 130 bis in de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op art. 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat het ingevolge onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat vanaf 5 november 2018 het noodzakelijk is uit hoofde van verkeersveiligheid verkeersbeperkingen van voorbijgaande aard in te voeren;

Gelet op de plaatstoestand die bestaat uit gemeentewegen en de aanwezigheid van de bebouwde kom;

Gelet op het gemeentedecreet;

BESLUIT

Artikel 1:

Naar aanleiding van onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat wordt volgende straat volledig afgesloten voor het verkeer vanaf 5 november tot het einde der werken:

 • Vagevuurstraat.

  Een schraag (hek) met bord C3 wordt over de volledige breedte van de wegen geplaatst.

  Artikel 2:

  Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld:

 • in de Blauwe Torenstraat vanaf het kruispunt met de Weimanstraat tot aan de Blankenbergse Steenweg, in de richting naar de Blankenbergse Steenweg.

 • in de Blankenbergse Dijk Zuid vanaf huisnummer 5b tot aan de Weimanstraat, in de richting van de Nieuwe Steenweg naar de Weimanstraat.

Artikel 3:

Omleiding wordt voorzien als volgt:

 • Inkomend verkeer: via Zuienkerke-dorp (Nieuwe Steenweg en Blankenbergse Dijk Zuid).

 • Uitgaand verkeer: via Blauwe Torenstraat richting Blankenbergse Steenweg

Artikel 4:

Alle nodige verkeersborden voortvloeiende uit het voorgaande artikel, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

Artikel 5:

Overtredingen van onderhavig besluit worden bestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.            

                                                                                                                                             De Burgemeester

                                                                                                          A. De Vlieghe
 


 Pagina 13 van 27

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok