Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning "INR KWETSHAGE - MEETKERKSE MOEREN - INRICHTING MEETKERKSE MOEREN" , Molenweg 1-5

 

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over “INR KWETSHAGE - MEETKERKSE MOEREN - INRICHTING MEETKERKSE MOEREN”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Molenweg 1-5, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 3 (MEETKERKE) , sectie C, nrs 0165 2, 0137 B, 0146, 0166 2, 0166 B3, 0166 B, 0164 2, 0135 C, 0088, 0079, 0167 B, 0147 A, 0167 A, 0150 B, 0166 C3, 0089, 0164, 0139, 0068 A, 0078, 0141 2, 0142 2, 0165 A, 0137 A, 0135 B, 0069, 0162 A, 0145, 0102 B, 0102 C, 0104 C, 0369 H, 0060, 0061 B, 0062, 0066 F, 0070, 0074 A, 0075 A, 0081, 0082 A, 0083 C, 0083 D2, 0085 A, 0086, 0138, 0139 2, 0140 2, 0143, 0143 2, 0146 2, 0147 A3, 0148 A, 0366 A, 0367, 0368 B, 0372, 0141, 0142, 0150 A, 0152, 0163 A, 0166 A, 0103 C, 0103 B, 0104 B, 0371 C, 0018 C, 0061 A, 0063, 0065 D, 0068 A3, 0073 B, 0076 D, 0080, 0082 B, 0084 C, 0087, 0090, 0136 A, 0140, 0144, 0364, 0149 A, 0151, 0153, 0165 B, 0167 2  Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie D, nrs 0715 B, 0715 E

De Gewestelijk Omgevingsambtenaar heeft op 01/12/2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. Dit is de overheid die de beslissing genomen heeft, per adres: BJO-juridischeprocedures.omgeving@vlaanderen.be

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Pagina 1 van 28

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok