nieuwjaar 01 12516

 

 

Collega's Burgemeesters, Ere Burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.


lk ben super blij jullie nog eens live te mogen toespreken. De voorbije twee jaar was het een virtuele toespraak . Het was een prachtige oplossing om tijdens de corona periode jullie te kunnen vertellen wat er allemaal op het programma stond van het gemeentebestuur.


Het was eventjes wennen om het op die manier te brengen . lk was verplicht om mijn tekst in dat klein vierkantje te volgen, lk kreeg de kans niet om eens rond te kijken want dan was mijn tekst al gepasseerd en het belangrijkste dat ik miste was jullie als aandachtige luisteraars en natuurlijk de sfeer van dat mooie nieuwjaarsfeest.

 

nieuwjaar 02 39dac

 


Beste mensen 2022 was hoopvol gestart, íedereen was blij, de Corona was onder controle, we konden weer genieten van onze vrijheid, de verenigingen starten hun activiteiten weer op, en de economie trok weer op gang . Maar de vreugde was van korte duur, namelijk op 24 feb.2022 was er de invasie van het Russisch leger in Oekraïne. Een oorlog die heel veel leed en ellende met zich meebrengt en de wereldvrede in gevaar brengt. Duizenden mensen ontvluchten de onleefbare situatie. Wij zij dankbaar voor de solidariteit van onze inwoners. Sommige inwoners hebben inwoners uit Oekranië bij hen thuis opgevangen en andere Zuienkerkenaars gaven materiaal dat het OCMW kon gebruiken bij de inrichting van de opvangwoningen.

 

nieuwjaar 05 e5afc

 


Als gevolg van dit conflict sloeg ook de energiecrisis toe waardoor de prijzen van elektriciteit en gas enorm gestegen zijn met daaraan gekoppeld de soms onverantwoorde prijsstijgingen van veel levensmíddelen en materialen waardoor er meer en meer mensen in armoede leven en veel bedrijven het financieel moeilijk krijgen.

 

Ook het gemeentebestuur wordt geconfronteerd met deze problematiek. Een belangrijke meerkost is eveneens de stijging van lonen van ons personeel en dit door de verschíllende loonindexaties. Beste mensen, níettegenstaande deze en nog andere meerkosten en de vele investeringen die wie verleden jaar en ook nog dit jaar zullen doen gaan we de gemeenteberastingen nÍet verhogen, maar toch wil ik erbij vermelden dat ons spaarvarken vermagerd is maar overgewicht is ook niet gezond.


Beste mensen, wat zijn nu de belangrijkste investeringen voor dit jaar.

Op gebied van openbare werken zullen we in het voorjaar starten met de heraanleg van de Loweg en de westerníeuwweg Noord. We starten met de opmaak van een nieuw dossier voor het asfalteren van de Smisjestraat vanaf de Leeuwenstraat tot aan de Brugsesteenweg en ook de Doelhofstraat van de Smisjestraat het tot aan begin van de dorpskern.

 

klj 01 5c82a

Stand van het KLJ Uitkerke

 

De werken in de Kapellestraat in Houtave zijn zogoed als vortooid. We moeten nog een paar kleine details uitvoeren. De werken zijn zeer vlot verlopen dank zij het goede weer maar zeker ook dank zij de deskundigheid van het studiebureau Plantec en de goede uitvoering en opvolging van de aannemers en hun team. Bij deze dank ik de aannemers Vanrlergberge en Seru en ook dank aan de bewoners van voor juilie verdraagzaamheid en begrip voor de hinder. Het resultaat is schitterend, het is de bedoering om de nieuwe boulevard in het voorjaar plechtig in te huldigen met de nodige toeters en bellen.

 

De werken aan de vernieuwíng van het wegdek en de aanleg van een vríjliggend fietspad in de Grotestraat/prins Leopoldstraat een paar zíjn maanden geleden eindelijk gestart. De werken verlopen vlot. De aanleg van de riolering en vernieuwen van het wegdek op het grondgebied van Zuienkerke starten afhankerlijk van de weersomstandigheden heel binnenkort. Het einde van het volledig werk is voorzien juni van dit jaar. Na een positieve evaluatie van de nieuw aangelegde voetpaden in Hoeksam zullen we dit jaar starten met het vernieuwen van de voetpaden in de wijk Het Lindenhof. We zullen gebruik maken van onderhoudsvriendelijke materialen.

 

 

bloedgevers abdb2

Stand van de bloedgevers

 


Binnenkort zal de aannemer Seru uit Veurne starten met het verbeteren van de kerkwegel die een wandel- en fietsverbinding is van de Nieuwe Steenweg naar de Draaiboomstraat. De werken starten in maart en zullen ongeveer een maand duren. Door onvoorziene omstandigheden zullen we weliswaar met een jaar
vertraging de kerkhofmuur van Nieuwmunster restaureren . De restauratie van diverse werken aan onze kerken zijn nog niet voor direct. Door het nieuw erfgoeddecreet is het nog moeilijker geworden om de nodige subsidies te krijgen.

 

Verleden maand hebben we onder deskundige leiding van het Regionaal Landschap Houtland en Polders een verfraaing en vergroening van de Weimanstraat gerealiseerd. We hebben oude en dode bomen verwijderd, een 35 tal mooie essen zijn gebleven en een 95 tal nieuwe zijn aangeplant. Het onderhoud zal opgevolgd worden door de mensen van Houtland en Polders. Het project is niet van een leien dakje gelopen maartoch wil ik de bewoners van de Weimanstraat bedanken voor hun medewerking. Binnenkort worden
de lelijke groene palen die dienden als snelheidsremmers vervangen door mooie bloembakken. We voorzien drie snelheidsremmers i.p.v. de huidige twee. Het aanplanten van bomen in de overige straten van de Vagevuurwijk zal dit jaar uitgevoerd worden.

 

Naar aanleiding van het mobiliteitsplan vervoerregio Brugge zullen er in de Nieuwe Steenweg en meer bepaald aan de markt van Zuienkerke aanpassingswerken gedaan worden. De parking wordt heringericht voor het plaatsen van 2 deelwagens waaronder 1 elektrische wagen. De veiligheid in de omgevíng van de school wordt bekeken en met goedkeuring van de wegbeheerder AWV gaan we in de dorpskern waar er geen vrijliggend fietspad aanwezig is zone 30 invoeren.

 

chiro 60171

Stand van de chiro


ln samenwerkíng met externe studiebureaus zijn we ook nog bezig met de grondíge voorbereidingen om een nieuwe omgevingsaanvraag in te dienen voor de aanleg van de
Schoeringedreef . Het is de bedoeling om het zwaar traag vervoer via een goed ingerichte omleidingsroute te weren uit ons dorp en zo de veilígheid van de zwakke weggebruikers te verhogen.


Er zit muziek in 2023! Onder impuls van de cultuurraadzal er in elke seizoen een letterlijk en figuurlijk stemmig optreden in elk van onze vier mooie kerken plaatsvinden.
Zuienkerke bijt in de maand mei de spits af met een sfeervol lenteconcert door Míthra Van Eenooghe op het befaamde Bergerorgel. Daarna volgen Meetkerke in de zomer, Houtave ín de herfst en Nieuwmunster in de winter. Het boek over de geschiedenis van Houtave gemaakt door erfgoedauteur Robert Boterberge is nog steeds te koop. Het is een
prachtige en Iijvige publicatie over de rijke geschiedenis van Houtave. Het is verkrijgbaar in het gemeentehuís. Robert is nu al bezÍg met de voorbereidingen voor de opmaak van het boek over de geschiedenis van Meetkerke en dan ís het klavertje vier rond. 

 

Zoals verleden jaar al aangekondigd zijn wij samen met 8 andere gemeenten ingestapt in het project UITPAS. Dit is een vrijetijdskaart die de participatie aan cultuur-sport-en andere vrijetijdsactiviteiten moet stimuleren voor iedereen met bijzonder aandacht voor mensen in armoede. Het project start officieel vanaf 16 jan. Voor de aankoop
van de kaarten en voor meer info kan men terecht in het gemeentehuis.

 

klj 0e1ca

Stand van KLJ Oostende

 

ln 2023 hangt er ook romantiek in de lucht. Het bibteam nodigt jong en oud uit om van een sfeervolle Valentijn te genieten. op 15 februari baadt de bÍbliotheek inzang, poëzíe en
veel liefde. Zuienkerke, Blankenberge, Damme, De Haan en Knokke-Heist en de erkende mantelzorgverenigingen organiseren gezamenlijk elke
maand in een andere gemeente een gratis mantelzorgcafe: de warme golf. Alle mantelzorgers kunnen daar terecht om zich te ontspannen en nuttige informatie en kennis uit te wÍsselen.


Op gebied van ruimtelíjke ordening en wonen heb ik niet veel nieuws te vertellen t.o.v. verleden jaar. De dossiers masterplan Nieuwmunster en het bouwen van de sociale woningen in de Meetkerkestraat in Zuienkerke zitten nog in de administratieve molen maartoch zien we licht aan het einde van de tunnel. Via de Provincie zijn we ingestapt en geselecteerd in het project DNA van het dorp. De Provincie wil hiermee lokale besturen helpen om ontwikkelingen in kleine dorpen Ín goede banen te leiden. ln eerste
instantie zal een analyse gemaakt worden van het dorp waarin alle basisinformatie wordt verzameld. Tegelijkertijd wordt een ontwerpweek voorbereid waarbij lokale ambtenaren, experten, het gemeentestuur maar ook de bevolking bij betrokken zullen worden.

 

Via al deze gegevens moeten we komen tot een afgewerkt masterplan waarmee het bestuur en de provincie aan de slag kan. Het doel is om een breed draagvlak te creëren. Het masterplan zet in op ruimtelijke kwaliteit, Ieefbaarheid en de uitbouw van een voorzíeningsnetwerk en de lokale inpassing in het mooie landschap. Zuienkerke en Houtave komen hiervoor in aanmerking. 

 

ferm 344f4

Stand van Ferm

 

Beste mensen we leven meer en meer in een dígitale wereld. Ongetwijfeld vloekten jullie wel eens bij het maken van een app, of met een vastgelopen computer. De digitale treín staat niet stíl en we willen heel Zuienkerke aan boord. Daarom is het zeer belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen of bij te scholen in deze materie. Zuienkerke is ingestapt in het project E-inclusie. Met de nodige subsidie van de overheid zal er gemeentepersoneel opgeleid worden om de inwoners in het gemeentehuis te helpen met digitale problemen. Via ons poldermagaZien en de gemeentelijke website zal alle info bekendgemaakt worden.


Samen tafelen een initiatief van het gemeentebestuur waarbij de mensen kunnen genieten van een heerlijke en voordelige maaltijd in een Zuienkerks restaurant was verleden jaar een succes. Het is de bedoeling om het sociaal contact te bevorderen en zeker om de eenzame mensen samen te brengen, op vraag van de deelnemers en
van de restauranthouders kunnen we dit jaar weer samen aan tafel. 

 

Naast muziek en romantiek zit er ook spanning in de lucht voor 2023, zelfs hoogspanning. Het Ventilus project, het aan land brengen van elektriciteit geproduceerd door windmolens in zee en het aanleggen van een nieuwe elektriciteitssnelweg doorheen onze Provincie is een bovengemeentelijk project waarin wij bij het vooronderzoek als
gemeente nauw betrokken waren. Na heel veel wetenschappelijke studies door professoren over het boven- of ondergronds leggen van wisselstroom of gelijkstroom en over de effecten van blootstelling aan electro-magnetische velden op gebied van de gezondheid, landbouw en natuur is er beslist door minister Zuhal Demir om de hoogspanningsleidingen grotendeels bovengronds te plaatsen. ln februari zal het definitief tracé bepaald worden. AIs de leidingen in Oostende aan land komen, dan heeft dit impact op onze gemeente. lndien het in Zeebrugge aan land komt, dan zal Zuienkerke daar geen gevolgen van ondervinden. lk denk dat dit project nog niet voor
morgen is, er zal nog veel water naar de zee vloeien.

 

mehoni 51ca2

Stand van Mehoni

 

 

Beste mensen onze aardbol krijgt het moeilijk, we moeten ons zeer goed realiseren dat alles maar dan ook alles wat we consumeren en produceren van onze planeet de aarde komt. Het is hoog tijd dat we beseffen dat we voor onze aarde goed moeten zorgen en dat is nu niet altijd het geval. Uit recente cijfers is gebleken dat er twee miljoen soorten planten, insecten vogels en zoogdieren zullen verdwijnen. Het kleinste diertje tot de grootste kolos is belangrijk voor de biodiversiteit.

Door het Burgemeesters convenant, ondertekend met 9 omliggende gemeenten zullen we ons inzetten om de CO2 tegen 2030 met 40% te verminderen. Via het energie- en klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad en onze milieuraad gaan we acties ondernemen zoals zonnepanelen op ons patrimonium plaatsen, de openbare verlichting "verledden", ons gemeentelijk wagenpark vervangen door elektrische wagens, plaatsen van laadpalen, met onze renovatiecoach en de milieudienst, de inwoners begeleiden en
aanmoedigen om hun woning te isoleren en te renoveren.

 

Het aanplanten van bomen in de Vagevuurwijk kadert ook in deze doelstelling want elke boom telt. We maken ook een hemelwater- en droogteplan op om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Onze landbouwers worden geconfronteerd met de stikstofproblematiek. ln onze gemeente hoeven er geen landbouwbedrijven te verdwijnen maar het verplicht inkrimpen van bepaalde activiteiten is voor veel boeren een zware dobber. Hopelijk wordt er een oplossing gevonden waarin iedereen zich kan vinden.

 

tent 4bc95

 


Fusies van gemeenten of een district gemeente worden is iets dat in Vlaanderen en ook in Zuienkerke actueel is. Beste mensen, de gemeenten en in het bijzonder de kleine gemeenten ondervinden dat de overheid alsmaar meer verantwoordelijkheden en initiatieven doorschuift naar de gemeenten waardoor het voor de gemeenten
moeilijk wordt om alles te kunnen opvolgen. Het wordt ook moelijker om geschikt personeel te vinden om dit administratief te verwerken. De gemeenten zullen van de overheid een grote schippe krijgen om de grote financiële put die het land heeft te helpen vullen. 


Via het inkrimpen van dotaties en subsidies zal het voor de gemeenten financieel moeilijker worden. Samen met alle leden van onze partij bekiiken we de voor- en nadelen van dergelijke belangrijke besíissing voor onze gemeente.  Er is nog niets beslist, maar vooraleer dergeliike stap te zetten zullen we onze inwoners zeker informeren.


Vooraleer wel lekker blijven hangen wil ik iedereen bedanken voor julkie komst, geniet van deze dag, geniet ook nog van de lekkere dingen van onze plaatselijke  verenigingen. Dikke merci aan het organiserend feestcomité.  Ook een dikke merci aan Tommy en zijn team voor de techniek. Er is ook gezorgd dat jullie een onvergetelijke foto kunnen nemen als souvenir of om te bewijzen dat jullie hier aanwezig waren.


lk wens aan iedereen eenzalig, gelukkig en in het bijzonder een vredevol 2023 toe, niettegenstaande een moeilijk 2022 moeten we positief en  enthousiast kijken naar de toekomst, samen kunnen we veel aan.


Laten we het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar.
Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars, Zuienkerke is van ons.

 

 De nieuwjaarstoespraak kun je herbekijken op deze link.

 

nieuwjaar 04 decf5