De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op maandag 29 december 2008 om 19:30 h in de raadzaal van het gemeentehuis.


Openbare zitting.

1.      Verslag van de vergadering d.d. 27/11/2008.
2.      Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de
         jaarrekening 2007 van de gemeente.
3.      Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2009
·        heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
·        heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
·        belasting op ophalen huisvuil
·        belasting op niet-bebouwde gronden
·        belasting op dansgelegenheden
·        belasting op te huur stellen van kamers
·        belasting op tweede verblijven
·        belasting op luxepaarden
·        belasting op kampeerterreinen
·        opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding
         van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
·        retributie huwelijksplechtigheden op zaterdag, zon- en feestdagen
·        belasting op honden
·        retributie voor ophalen snoeiafval
·        retributie voor ophalen grof huisvuil
·        retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
·        retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
·        retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie
·        retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking
         en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.
4.      Vaststellen nieuw tarief restafvalzakken.
5.      Dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2009 - goedkeuring.
6.      Wijziging subsidiereglement jeugdbeleidsplan.
7.      Vaststellen toelagen voor het dienstjaar 2009.
8.      Vaststellen budget gemeente dienstjaar 2009.
9.      Vaststellen beleggingsprofiel gemeente.
10.    Cultuurraad: wijziging subsidiereglement co-producties.
11.    Cultuurraad: wijziging huishoudelijk reglement.
12.    Straatnaamgeving : verkaveling Immobiliënmaatschappij Danneels, zijstraat van de
         Weimanstraat - principiële aanvaarding.
13.    Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik
         van het containerpark : aanpassen tarief voor het sluikstorten.
14.    Gemeentepersoneel: verhoging forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2008 voor de
         personeelsleden van niveau E. 0 en C - principebeslissing.
15.    Vooronderzoekdossier stabiliteit van de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster
        - goedkeuring ontwerpdossier.
16.    Varia


Geheime zitting.

1.     Geen agendapunten

Verslag


Het verslag van deze gemeenteraad kunt u terugvinden in de eerstvolgende editie van het Polderkrantje, evenals op deze website (zie rubriek Nieuws / Polderkrant).