De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 februari 2010 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 28/01/2010.
2. Woonbeleid : voorstel over de provinciale verdeling van sociale kavels en sociale koopwoningen.
3. Personeel: intentieverklaring om een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren en om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten.
4. Aanstellen ontwerper voor onderhoud- en herstellingswerken van diverse landbouwwegen.
5. Leveren en plaatsen van twee bijkomende archiefrekken.
6. Varia


Geheime zitting.

1. IVBO: aanduiding bestuurder met raadgevende stem.