De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 augustus 2010 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.
I. Ontslag van mevrouw Lucker- Vandebussche Martine als gemeenteraadslid -akteneming.
2. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger mevrouw Dumon Annie -  aanstelling en eedaflegging.
3. Verslag van de vorige vergadering van 24/06/2010.
4. Nieuwe rangorde gemeenteraadsleden - kennisname.
5. Financiën: begrotingsrekening en jaarrekening gemeente dienstjaar 2009.
6. Aankoop van bureaumeubilair voor het gemeentehuis: goedkeuring bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen.
7. Gemeentepersoneel: aanpassing rechtspositieregeling ingevolge opmerkingen van de toezichthoudende overheid.
8. Varia

Geheime zitting.
1. VVSG: aanstelling nieuw plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
2. OVSG: aanstelling nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
3. Gemeentelijke Holding nv : aanstelling nieuw plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
4. IVRO: aanstelling nieuw bestuurder met raadgevende stem.
 

Het verslag van de gemeenteraden vindt u terug in het Polderkrantje.