De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 29 december 2010 om 19 h 30.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering d.d. 25/11/2010.

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2011

■ heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

■ heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting

■ belasting op ophalen huisvuil

■ belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling

■ belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen

■ belasting op dansgelegenheden

■ belasting op te huur stellen van kamers

■ belasting op tweede verblijven

■ belasting op kampeerterreinen

■ opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

■ retributie huwelijksplechtigheden op zaterdag, zon- en feestdagen " retributie voor ophalen snoeiafval

■ retributie voor ophalen grof huisvuil

■ retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

■ retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

■ retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie

■ retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.

3. Dotatie aan de politiezone Biankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2011 - goedkeuring.

4. Vaststellen toelagen voor het dienstjaar 2011.

5. Vaststellen budget gemeente dienstjaar 2011.

6. Gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie - opheffing gemeenteraadsbesluit d.d. 26/08/2006.

7. Herstelling- en onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen : goedkeuring ontwerpdossier en wijze van gunnen.

8. Herstelling- en onderhoudswerken aan de Westernieuwweg Zuid - betonweg : goedkeuring ontwerpdossier en wijze van gunnen.

9. Begraafplaatsen : leveren en plaatsen van grafkelders.

10. TMVW : collectieve marktconsultatie - raamovereenkomst voor de plaatsing van zonnepanelen.

11. Gemeentepersoneel: aanpassing personeelsformatie

12. Varia

 

Geheime zitting.

1. Geen agenda punten.

 

Het verslag van de gemeenteraden kunt u lezen in de Polderkrantjes (ook beschikbaar online)