Nieuwjaarstoespraak Burgemeester De Vlieghe 08.01.2011


 

Geachte genodigden , beste Zuienkerkenaars.

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zuienkerke.

Beste mensen,10 januari 2010 was voor mij en voor vele Zuienkerkenaars een fantastische dag, voor mij een dag om nooit meer te vergeten. Op vraag van vele mensen hebben wij vandaag weer alle inwoners van Zuienkerke uitgenodigd om te vieren. Er zijn een paar verschillen met verleden jaar.. De verenigingen stonden hier verleden jaar op vrijwillige basis maar dit jaar is het ten voordele van hun kas. Een groot verschil met verleden jaar is: er is geen afscheid maar ook geen aanstelling van een Burgemeester.

Alhoewel ik al 15 jaar meedraai in de Zuienkerkse politiek als schepen heb ik mij toch moeten aanpassen aan deze verantwoordelijke functie van Burgemeester. Het was niet alleen voor mij een aanpassing maar ook voor het schepencollege, de secretaris ,de gemeenteraad en ook voor het personeel. Maar misschien toch ook wel voor de Zuienkerkenaar. Maar ik kan jullie zeggen beste mensen, ik voel mij goed , het is iets waar ik mij 100% voor inzet en ik weet maar al te goed men kan niet voor iedereen het beste doen."Wat hebben wij in dit eerste jaar gedaan" om het in Piet Huysentruyt termen te zeggen.

Ten eerste het verder werken aan lopende dossiers zoals de verbouwing van ons gemeentehuis dat toch voor mij heel wat organisatie en vergaderingen met zich mee heeft gebracht. Wij zijn gestart met de werken begin maart 2010 en wij gaan verhuizen naar het verbouwde gemeentehuis op 19 en 20 januari. Dan zal het gemeentehuis gesloten zijn voor het publiek. Een 2de fase namelijk de verfraaiing van de raadzaal en het vernieuwen van de keuken start begin februari en zal ongeveer 2 maanden duren De officiële opening en opendeurdag waarop de bevolking zal uitgenodigd worden is voorzien in het voorjaar van 2011.

De verbouwingswerken aan het sportcentrum van Meetkerke zijn volop bezig en als de weersomstandigheden mee zitten zullen de werken gedaan zijn begin april van dit jaar. De gemeentelijke speelpleinwerking kan dan opnieuw naar zijn vertrouwde locatie. Het sportcentrum is voor een groot stuk ingericht volgens de noden en de wensen van de speelpleinwerking.

De rioleringswerken aan Vierwege zijn bijna gedaan Nog een beetje opkuis en een paar onderboringen onder de Blankenbergse Steenweg en de miserie van het vele water en slijk zullen rap vergeten zijn.
Er zijn noch heel wat andere zaken gebeurd in 2010 zoals de onderzoekingswerken i.v.m. stabiliteit van de kerk van Nieuwmunster,het maken van een veilige inrit naar Houtave dorp,het aanstellen van een nieuwe directeur voor de gemeenteschool, het aanstellen van een nieuwe OCMW secretaris en nog zo veel andere zaken teveel om op te noemen. En natuurlijk het voorbereiden van dossiers voor dit jaar en de volgende jaren.

Wat ligt er op de plank voor dit jaar. We hopen dit jaar te kunnen starten met een vrijliggend fietspad van Zuienkerke dorp naar de Brugse Steenweg. Door wat lobbywerk bij de provincie en de Vlaamse regering zullen we deze werken kunnen uitvoeren met 100% subsidie i.p.v. de voorziene 80% dit betekent een voordeel voor onze gemeente van ongeveer € 250 000. Bij deze wil ik deze instanties bedanken voor deze bijkomend subsidie.

In de Vagevuurwijk nl. in de Vagevuurstraat komt er dit jaar een vrijliggend voetpad aan de kant van de verkaveling Florizoone. Dit zal voor de mensen van de Vagevuurwijk en ik denk vooral aan de jeugd die regelmatig de bus neemt, veel veiliger zijn.

Door de strenge winter van verleden jaar en door het alsmaar toenemend zwaarder landbouwverkeer zijn er heel wat landbouwwegen dringend aan herstelling toe. We gaan dit jaar voor ongeveer 400 000 € spenderen aan onze landbouwwegen. De Copsweg, Vaartstraat, Blankenbergse Dijk Zuid, Draaiboomstraat, Heerweg, Mareweg, Oosternieuwweg Zuid en de Loweg worden hersteld waar nodig en er is ook nog geld voorzien voor kleine herstellingswerken.

De betonweg naar Varsenare n.l. de Westernieuwweg Zuid, daar gaan we alle gebroken betonvakken vervangen. Raming der werken € 260 000.

Afdeling wegen en verkeer voorziet in 2011 het vernieuwen van de asfalt in de Nieuwe Steenweg en vernieuwen van de Blankenbergse Steenweg vanaf de uitrit van de Vagevuurwijk tot aan de oprit van de Expresweg. De aanpak van de steeds meer trillende weg door Zuienkerke dorp staat op het programma van AWV voor 2012.
De verlichtingspalen in de Wenduinestraat die in zeer slechte staat zijn gaan we vernieuwen.


We gaan een kleine straatveegmachine aankopen om onze dorpskernen en wijken regelmatig te kuisen.
Om het fietsen in onze mooie gemeente nog aantrekkelijker te maken gaan we verder werken aan het inrichten van de geplande trage wegen o.a. de verbinding van de Kortestraat naar de Blankenbergse Steenweg en de verbinding van de Heerweg via het Hagebos naar de Brugse Steenweg.


 

Verleden jaar zijn we voor de eerste keer gestart met de bebloeming van de Kerstraat in Zuienkerke. Heel veel mensen hebben daar positief op gereageerd. Wij zijn van plan dat weer te doen en eventueel nog uit te breiden.
Om te voldoen aan de wetgeving rond het zuiveren van afvalwater moeten ertegen 2015 ongeveer 150 ibas geplaatst worden op de gemeente Zuienkerke De mensen die in een kwetsbaar gebied liggen zoals natuurgebied, vogelrichtlijngebied of ankerplaats, komen eerst aan bod.

Door de samenwerkingsovereenkomst tussen de TMVW en de gemeente is de plaatsing en het onderhoud van de IBAS gratis ,het elektriciteitsverbruik is ten laste van de klant. Er kan ook nog max. € 500 subsidie verkregen worden voor de afkoppelingswerken.

Alle verengingen zowel de jeugd, sport, senioren, gezin en landelijke verengingen zullen we verder ondersteunen door het behoud van de subsidies en ook door de nodige materiële steun.

Verder ondersteunen wij het onderwijs op onze gemeente zowel het vrije als het gemeentelijk onderwijs. De gemeenteschool die sedert een paar maanden onder leiding staat van een nieuwe directeur nl Désirèe Vandevyvere,vraagt al jaren naar meer ruimte om buiten te spelen .Wel ik kan u zeggen dat wij met de nodige onderhandelingen bezig zijn om een stuk weiland aan te kopen dat kan gebruikt worden als speelweide.

De 5 kapelletjes op het kerkhof van Houtave die al vele jaren staan te verkommeren gaan we restaureren. Jammer genoeg kunnen we daar geen subsidie voor krijgen.

Op gebied van ruimtelijke ordening en woonbeleid gaan we starten met onze 3de grup nl de grup van de bedrijven gelegen langs de Oostendse Steenweg. De pastorie van Nieuwmunster die tot het einde van het schooljaar 2010-2011 gehuurd wordt door de school Akkerwinde gaan wij verkopen. Het is de bedoeling dat we via een sociale bouwmaatschappij er sociale koopwoningen realiseren. Het is ook onze taak en wens om op onze gemeente een beetje bouwgelegenheid te creëren , maar ik kan jullie zeggen dit is geen gemakkelijke opgave. Wij hebben 4 beschermde dorpskernen, zeer veel landbouwgrond en vele mooie open ruimtes en dat maakt Zuienkerke ook zo uniek en dit willen we natuurlijk ook behouden.

2010 was voor onze landbouwers een minder goed jaar. Door veel te veel neerslag zijn veel gewassen op het veld blijven staan. Het oogsten van bepaalde gewassen was een geploeter en een gezwoeg met veel leed en modder op de weg. Maar de opkuis van de wegen is door de goede samenwerking tussen de gemeente , de politie en de landbouwer of loonwerker goed verlopen. Waarvoor dank.

De SAR de seniorenadviesraad zal dit jaar in samenwerking met de gemeente opnieuw een seniorennamiddag organiseren.
De jeugdraad zet opnieuw een jeugdsportdag en een filmdag op haar programma en zal meewerken aan de Roefeldag .De Cultuurraad van Zuienkerke zal ook in 2011 tegemoet komen aan de culturele behoeften van de Zuienkerkenaars. De Kunstroute is al ver buiten onze gemeentegrenzen een vaste waarde geworden.

Het VVV van Zuienkerke heeft het initiatief genomen om nieuwe verwelkomingborden te maken voor onze 4 gemeenten. Ze zijn vorige week geplaatst door de TD Het is prachtig.
Begin 2010 is Minister van toerisme Geert Bourgois in Zuienkerke geweest om het contract tussen Toerisme Vlaanderen en het Rode Kruis, Pasar en Camping Compas te ondertekenen i.v.m. de verdere uitbating van het domein Polderwind. Dit jaar wordt het jaar van studie, reken en tekenwerk en hopelijk wordt de eerste steen gelegd in 2012.

In zijn groen boek vraagt Minister Bourgois aan de gemeenten de intergemeentelijke samenwerking te verbeteren en te optimaliseren .Ik kan u zeggen dat de samenwerking met de stad Blankenberge de stad Brugge en het gemeentebestuur van De Haan op het gebied van containerparken, brandweer, politie, stedenbouwkundig ambtenaar, bib, bzd wonen en op cultureel vlak de blazuin zeer vlot verloopt waarvoor oprechte dank.

Door heel veel administratieve problemen en misverstanden is de unieke molen van Meetkerke nog steeds niet gerestaureerd. Maar vanuit de provincie hebben ze beloofd dat de molen in 2012 zal draaien.
Het OCMW gaat zijn diensten nog uitbreiden. In ieder deelgemeente zal de maatschappelijk werkster gedurende één uur in de maand ter beschikking staan voor de bevolking.

Tot slot kan ik jullie zeggen dat al deze werken en wensen heel wat geld kosten. Maar daarentegen kan ik mededelen dat wij de belastingen niet verhogen. In tegendeel: wij hebben 2 belastingen afgeschaft nl de belasting op paarden en op honden.

Tot slot wil ik het College, de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor de inzet en steun. Bijzondere dank aan het feestcomité en alle medewerkers die deze dag vandaag hebben georganiseerd. Verder wil ik alle inwoners van Zuienkerke bedanken voor de positieve wisselwerking die ik en mijn schepencollege het afgelopen jaar hebben mogen ervaren.Tenslotte wens ik jullie voor 2011 een goede gezondheid veel geluk en leute en hopelijk een nieuwe federale regering,laten wij nu het glas heffen op het nieuwe jaar.
 

Leve Zuienkerke,.