De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 24 februari 2011 om 20 uur in de vergaderzaal op het le verdiep in het gemeentehuis.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/12/2010.

2. Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van het OCMW.

3. Verkeer : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u in de schoolomgeving in de Nieuwe Steenweg - advies.

4. Vervangen van palen en armaturen voor de openbare verlichting in de Wenduinestraat, het Domein en Nivekerke.

5. IMWV : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 22/03/2011.

6. Ruimtelijke Ordening : hervaststelling gemeentelijk plannenregister.

7. Varia

 

Geheime zitting.

1. IMWV : aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 22/03/2011.

Het verslag van de zittingen kunt u lezen in de Polderkrantjes (zie ook inde  rubriek Polderkrantjes).