De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 31 maart 2011 om 20 uur in de vergaderzaal op het le verdiep van het gemeentehuis.

DAGORDE

 Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 24/02/2011.

2. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 20/05/2011.

3. Imewo : goedkeuring kapitaalsoperatie 2011.

4. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten. OCMW's, kerkfabrieken en politiezones van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting.

5. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken en politiezones van gas voor hun installaties en gebouwen.

6. Mobiliteitsconvenant: goedkeuring van de koepelmodule met module 13 voor de 2e fase van de aanleg van een fietspad langs de N326, Nieuwe Steenweg.

7. Gemeentelijke Basisschool: aanvraag Tivoli-gelden schooljaar 2011-2012.

8. Bijdrage in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2004 -dienstjaarrekening 2003.

9. Bekrachtiging van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 21 maart 2011 houdende goedkeuring onderliggende overeenkomst operationele prezone 2011 - hulpverleningszone 1: intentieverklaring van de gemeente Zuienkerke.

10. Principiële goedkeuring verkoop van een auto standplaats gelegen in residentie "de Roose".

11. Varia.


Geheime zitting.

1. WVI: vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 20/05/2011.

 

Het verslag kunt u nalezen in de volgende edities van het Polderkrantje.