De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 april 2011 om 19 uur in de vergaderzaal op het le verdiep van het gemeentehuis.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 31/03/2011.

2. Finiwo : intekening op de financiering van het investeringsbeleid voor hernieuwbare energie.

3. Finiwo : goedkeuring agenda en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering dd. 27/06/2011.

4. Imewo : goedkeuring statutenwijziging en agenda van de Algemene Vergadering dd. 27/06/2011.

5. Aankoop tractor voor de technische dienst.

6. Aankoop van urnenkelders voor de gemeentelijke begraafplaats te Zuienkerke.

7. Renovatie stookplaats in de gemeentelijke basisschool.

8. Gemeentelijke basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen schooljaar 2011-2012.

9. Gemeentelijke basisschool : goedkeuring lestijdenpakket schooljaar 2011-2012.

10. Verlenging van de huidige scholengemeenschap "De Oostkant" voor de periode 2011 -2014.

11. Advies rekening kerkfabrieken 2010

O.L.-Vrouw Meetkerke Sint-Bavo Houtave Sint-Bartholomeus Nieuwmunster Sint-Michiel Zuienkerke

12. Verkeer : aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van een tonnagebeperking van 7,5 ton in de Nieuwe Steenweg (N326).

13. Varia.

 

Geheime zitting.

1. Finiwo : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 27/06/2011.

2. Imewo : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 27/06/2011.

3. Scholengemeenschap " De Oostkant" : aanstellen effectief lid en plaatsvervangend lid van het beheerscomité.

Het verslag van de gemeenteraden kunt u lezen in het eerstvolgende Polderkrantje.