De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 augustus 2011 om 19 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 30/06/2011.

2. Bijdrage in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2005 -jaarrekening 2004.

3. Bijdrage in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2006 -jaarrekening 2005.

4. Wijziging gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen.

5. Financiën : goedkeuring bestek, vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven opgenomen in het budget 2011.

6. Financiën : prefinancieren buitengewone uitgaven met eigen middelen.

7. IVBO : gemeentelijke waarborg voor investeringslening nieuwe turbine -goedkeuring.

8. Renovatie stookplaats in de gemeentelijke basisschool - addendum aan het goedgekeurd contract.

9. Huisvesting : lokaal toewijzingsreglement inzake sociale huurwoningen -goedkeuring.

10. Varia


Het verslag van de gemeenteraad kunt u nalezen in de eerstvolgende editie van het Polderkrantje en op deze website onder de rubriek: Polderkrantjes.