De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 30 november 2011 om 19 uur.

DAGORDE
 
Openbare zitting.
 
1. Verslag van de vergadering van 26/10/2011.
2. Imewo : kapitaalsverhoging onder de vorm van aandelen Ee (Elektriciteit).
3. Finiwo : financiering kapitaalsverhoging Imewo.
4. Finiwo : intekening investeringen hernieuwbare energie.
5. Finiwo : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 12/12/2011.
6. Imewo : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 19/12/2011.
7. IMWV : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 21/12/2011.
8. WVI: goedkeuring agenda van Buitengewone Algemene vergadering d.d. 07/12/2011.
9. IVBO : goedkeuring agenda Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 21/12/2011.
10. TMVW : goedkeuring statutenwijziging.
11. Jeugdraad : aanpassen statuten.
12. OCMW : meerjarenplan 2012-2014 - goedkeuring.
13. OCMW : budget 2012 - kennisname.
14. Hervorming van de civiele veiligheid : operationele prezone van de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - bekrachtigen van de overeenkomst operationele prezone 2011.
15. Goedkeuring ontwerp verkoopakte voor een autostandplaats gelegen in residentie "de Roose".
16. Goedkeuring ontwerp aankoopakte van een perceel grond gelegen achter de gemeenteschool in de Nieuwe Steenweg.
17. Aanstellen ontwerper voor het uitvoeren van verbouwings - en renovatiewerken in de loods van de technische dienst in de Nieuwe Steenweg.
18. Verkeer : aanvullende verkeerverordening betreffende het invoeren van beperkt toegangsverbod in de Oosternieuwweg Noord.
19. Verkeer : aanvullende verkeersverordening betreffende het aanbrengen van overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden in de Westernieuwweg Zuid.
20. Varia.
 
Geheime zitting
 
1. Finiwo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 12/12/2011.
2. Imewo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19/12/2011.
3. IMWV : aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 21/12/2011.
4. WVI: aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 07/12/2011.
5. IVBO : aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 21/12/2011.