De Voorzitter van de gemeenteraad v an de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 december 2011 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering d.d. 30/11/2011.
 

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2012
■ heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
■ heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
■ belasting op ophalen huisvuil
■ belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling * belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
■ belasting op dansgelegenheden
■ belasting op te huur stellen van kamers
■ belasting op tweede verblijven
■ belasting op kampeerterreinen
■ belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen
■ opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen
■ retributie huwelijksplechtigheden op zaterdag, zon- en feestdagen
■ retributie voor ophalen snoeiafval
■ retributie voor ophalen grof huisvuil
■ retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
■ retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
■ retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie
■ retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.
 
3. Dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2012 - goedkeuring.

4. Vaststellen toelagen voor het dienstjaar 2012.

5. Vaststellen budget gemeente dienstjaar 2012.

6. Gemeentelijke Basisschool: aanpassing arbeidsreglement.

7. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2012.

8. Goedkeuring overeenkomst pachtvergoeding onteigening perceel grond gelegen achter de gemeenteschool in de Nieuwe Steenweg.

9. Uitbreidingswerken gemeentehuis - goedkeuring eindafrekening.

10. Varia