De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 april 2012 om 20 uur.
 
DAGORDE
 
Openbare zitting.
 
1.Verslag van de vorige vergadering van 29/03/2012.
 
2.WVI : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 11/05/2012.
 
3.Water-link : goedkeuring van statutenwijziging van de TMVW.
 
4.Gemeentelijke Basisschool : goedkeuring bestek en vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor het vernieuwen van ramen en buitendeur.
 
5.Varia
 
Geheime zitting.
 
1. WVI : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 11 mei 2012.