De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 30 augustus 2012 om 20 uur.
 
DAGORDE
 
Openbare zitting.
 
1.Verslag van de vorige vergadering van 28/06/2012.
 
2.Financiën : budget- en jaarrekening gemeente dienstjaar 2011.
 
3.OCMW : j aarrekening en j aarverslag 2 011 - kenni sname.
 
4.Gemeentelijke Basisschool: aanpassing lestijdenpakket schooljaar 2012-2013.
 
5.Gemeentelijke Basisschool: Tivoli-gelden schooljaar 2012-2013 - intrekking beslissing d.d. 31/05/2012.
 
6.Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2012-2013.
 
7.Verbouwen loods technische dienst - goedkeuren bestek en vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
 
8.Varia