De gemeente Zuienkerke gaat voor veiliger verkeer.

 

Op 6 september 2012, ondertekende het gemeentebestuur van Zuienkerke het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het charter is een initiatief van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen vzw). Het gemeentebestuur geeft hiermee een duidelijk signaal zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid.

Een veiliger verkeer voor alle weggebruikers blijft voor de gemeente een prioriteit.

De gemeente Zuienkerke is de 11de Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

De gemeente krijgt een jaar lang begeleiding van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar, die aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
  2. De implementatie van het STOP-principe
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
  5. De voorbeeldfunctie van de stad/gemeente en van de beleidsverantwoordelijken
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

Volgende acties zullen o.a. genomen worden :

Het aanleggen van vrijliggende en veilige fietspaden. Het aanbrengen van suggestiestroken voor de fietsers.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteund. OVK voert de strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

http://save.ovk.be

 

 

 

Welkomst woord door Dhr. burgemeester Alain De Vlieghe

 

Beste voorzitter en leden van OVK, schepenen, gemeenteraadsleden, leden van het OCMW , Korpschef zone Blankenberge - Zuienkerke, onze wijkagent Alex Blondelle, directie van het onderwijs te Zuienkerke, geachte aanwezigen.

Van harte welkom in de raadzaal van ons gemeentehuis voor de ondertekening van het SAVE - CHARTER.

Op 6 september 2012 ondertekende het gemeentebestuur van Zuienkerke het save-charter voor steden en gemeenten. Save dat staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer.

ledereen hier aanwezig kan het beamen, we zien langs onze wegen meer en meer borden verschijnen van de vereniging OVK.

De letters OVK staat voor de Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen. Het is natuurlijk jammer te moeten zeggen dat er meer en meer borden te zien zijn maar het is de bedoeling van OVK dat er eigenlijk zo weinig mogelijk van deze borden in het straatbeeld verschijnen.

Met de ondertekening van het save charter hier vanavond is het de bedoeling dat ons gemeentebestuur zich engageert om samen met de mensen van OVK na te zien wat er nog allemaal kan gedaan worden om het voor de weggebruiker nog veiliger te maken . Het zijn soms kleine ingrepen die niet altijd veel geld moeten kosten, maar die toch zeer belangrijk kunnen zijn.

In het verleden heeft de gemeente Zuienkerke heel wat geïnvesteerd voor de veiligheid en dan zijn wij ook van plan in de toekomst.

Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen en in ons programma op het item verkeer en veiligheid staat er: ' veiliger verkeer voor alle weggebruikers blijft een prioriteit'. Dit zijn geen loze verkiezingsslogans , maar daar zullen we in de toekomst zeker werk van maken.

Beste mensen, Zuienkerke heeft ongeveer 100 km gemeentewegen of beter gezegd landbouwwegen die wij moeten beheren, onderhouden en daar komt zeker bij wij dat wij als gemeentebestuur zorgen voor de veiligheid op deze wegen. Maar Zuienkerke heeft ook nog heel wat rijks- en gewestwegen die onze gemeente doorkruisen zoals de Oostende Steenweg, de Blankenbergse Steenweg, de Brugse Steenweg, de Nieuwe Steenweg enz. Deze wegen, die voor een stuk invalswegen zijn naar de kust en waar er zeer veel verkeer is, zijn niet in ons beheer.

Het is dan ook heel belangrijk dat de vereniging van OVK samen met het gemeentebestuur, aandringt bij de wegbeheerders van deze wegen om ook te investeren in de veiligheid op deze wegen. Volgens de statistieken gebeuren op deze wegen de meeste en zwaarste ongevallen

Vooraleer ik het woord geef aan Wim Cools, schepen van mobiliteit en verkeer, wil ik de mensen van OVK bedanken voor het initiatief die zij nemen om de gemeente bij te staan bij het zoeken naar maatregelen om het voor de weggebruiker nog veiliger te maken, en laat ons hopen dat deze samenwerking er toe bedraagt onze gemeente nog veiliger te maken.

 

 

Toespraak van Dhr. Wim Cools, schepen van Mobiliteit en Verkeer.

 

Als schepen van mobiliteit en verkeer is het vandaag voor mij en voor de hele gemeente een heel bijzondere dag.

Vandaag, bij de ondertekening van deze SAVE-charter, verbinden wij, het voltallig gemeentebestuur, zich ertoe om onze gemeente nog verkeersveiliger te maken. Het is niet dat we de laatste jaren weinig geïnvesteerd hebben in verkeersveiligheid. Neen, we zetten reeds enkele stappen in de goede richting, want met het aanleggen van afzonderlijke fietspaden, het schilderen van fietssuggestiestroken, het invoeren van zone dertig aan de scholen, snelheidsbeperkingen en het aankondigen van meer controles, zijn we al enkele jaren bezig.

Dat we echter steeds waakzaam dienen te blijven, spreekt voor zich. We denken hierbij onmiddellijk aan enkele vreselijke ongevallen die destijds gebeurden op ons grondgebied. Onbeschrijflijk menselijk leed die naast de familieleden en vrienden ook de ganse Zuienkerkse gemeenschap trof. Onder andere twee zware ongevallen waarbij 3 kinderen om het leven kwamen. Maarten, de zoon van de familie Petillion en Wendy en Meggie De Vlieghe, 2 dochters van onze burgemeester werden op abrupte wijze uit ons leven weggenomen.

We moeten alles, maar dan ook alles, in het werk stellen om ervoor te zorgen dat zo'n verkeersdrama's niet meer kunnen gebeuren. De herinnering aan deze jongeren toont ons dat we moeten blijven investeren in de verkeersveiligheid van onze gemeente.

Samen met de organisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zullen wij een actieplan uitwerken om een algemeen en georganiseerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers nog beter te beschermen.

Want met veiligheid dienen wij niet zuinig te zijn.

 


 

Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)

"Word nooit lid van onze vereniging." Dat is het motto van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in een situatie mogen komen waarin ze lid kunnen worden van OVK.

OVK is een nationale lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers die helaas ongeveer 1.600 leden telt. De organisatie werd opgericht door verschillende gezinnen van verongelukte kinderen in 1995 en heeft in 2005 een professioneel team aangeworven, ter ondersteuning van de actieve leden.

De doelstellingen van OVK zijn drievoudig: (i) hulp en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren bij een verkeersongeval, (ii) het ondersteunen van de verbetering van de opvang en de begeleiding van families van verkeersslachtoffers door alle professionelen die met hen in contact komen en (iii) actief werken aan de bewustwording van de rol van elkeen inzake verkeersveiligheid.

De lotgenotenwerking bestaat eruit dat ouders andere families vergezellen op de lange weg van hun rouwverwerking. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten, vinden de ouders en broers en zussen begrip voor hun situatie en hun gevoelens.

OVK plaatst ook SAVE-borden op plaatsen waar een ongeval is gebeurd. Een SAVE-bord heeft een dubbele functie: enerzijds is het voor de familie een aandenken aan het kind dat zij verloor en anderzijds wijst het de weggebruikers op hun verantwoordelijkheid.

De SAVE-borden maken deel uit van het SAVE-project. Om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, wil OVK zowel het brede publiek als de overheden sensibiliseren. SAVE staat voor Samen Actief voor een VEitig verkeer. Voor het brede publiek is er het SAVE-charter voor de weggebruiker, dat iedereen kan ondertekenen. Het charter bestaat uit zeven gedragsregels voor een veiliger verkeer. Daarnaast heeft OVK ook een SAVE-charter voor steden en gemeenten ontwikkeld.

De ouders van OVK gaan ook regelmatig hun verhaal vertellen in middelbare scholen. Zo willen ze de jongeren, die op het punt staan hun rijbewijs te behalen, aansporen om veilig en verantwoord te rijden.

Voor meer uitleg nodigt OVK u uit om een kijkje te nemen op haar website www.ovk.be. Hier kunt u doorklikken naar de sterrenhemel en naar het SAVE-charter. Surf zeker ook eens naar de site voor de broers en zussen van een overleden kind: www.altijdbroeraltijdzus.be.

Neem ook eens een kijkje op de SAVE-website: http://save.ovk.be