De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 februari 2013 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.

 1. Verslag van de vergadering van 24/01/2013.
 2. Kennisgeving van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
 3. Kennisgeving van de geldigverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden van de gemeente Zuienkerke voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke.
 4. Goedkeuring ontwerpdossier voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Steenweg tussen de Brugse Steenweg en de kern van Zuienkerke.
 5. Goedkeuring bestek en het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het uitvoeren van drainagewerken op het voetbalveld van het sportcentrum te Meetkerke.
 6. Goedkeuring bestek en het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het uitvoeren van nivelleringswerken en het opnieuw inzaaien van het voetbalveld van het sportcentrum te Meetkerke.
 7. Financiën : goedkeuring bestek en het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven opgenomen in het budget 2013.
 8. Heffing van de belasting op de afgifte van administratieve stukken : aanpassing besluit d.d. 27/12/2012.
 9. Retributies op de door de brandweerdienst verrichte niet wettelijke opdrachten - herziening tarieven : aanpassing besluit d.d. 27/12/2012.
 10. Interlokale vereniging BZD Wonen : goedkeuring ontwerp woonbeleidsvisie gemeente Zuienkerke 2013-2019.
 11. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening : vaststellen aantal leden en maatschappelijke geledingen.
 12. Gemeentelijke Basisschool : principebeslissing tot het vervangen van de huidige schoolraad.
 13. Finiwo : kapitaalsverhoging Publi-T
 14. Finiwo : goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18/03/2013.
 15. Imewo : goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/03/2013.
 16. IMWV: goedkeuring van de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 27/03/2013.
 17. IVBO : goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering van 27/03/2013.
 18. WVI: goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28/03/2013.
 19. Varia.


Geheime zitting

 1. Finiwo : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene vergadering dd. 18/03/2013.
 2. Finiwo : voordracht van een kandidaat-lid van het Regionaal Adviescomité West.
 3. Imewo : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 18/03/2013.
 4. Imewo : voordracht van een kandidaat lid voor het Regionaal Bestuurscomité West.
 5. IMWV : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordigëTVoor " de Buitengewone Algemene Vergadering van 27/03/2013.
 6. IMWV : voordracht van een vertegenwoordiger kandidaat bestuurder voor het mandaat voorbehouden aan de gemeente in de Raad van Bestuur.
 7. IYBO : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemenen Vergadering van 27/03/2013.
 8. IVBO : voordracht van kandidaat-bestuurder.
 9. WVI : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsverv angend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 28/03/2013.
 10. WVI: voordracht van een kandidaat lid van het Regionaal Comité Oostende-Brugge.
 11. WVI: aanstellen afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de FRGE beleidsgroep.
 12. TMVW : aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
 13. TMVW : voordracht vertegenwoordiger Regionaal Directiecomité Domeindiensten.
 14. VVSG : aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
 15. OVSG : aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
 16. Ethias : aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
 17. Vivendo : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
 18. Vivendo : voordracht van kandidaat-bestuurder.
 19. Het Lindenhof: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
 20. Het Lindenhof: voordracht van een kandidaat-bestuurder.
 21. Aanstellen van twee gemeentelijke vertegenwoordigers bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Blankenberge-Zuienkerke vzw.
 22. Aanstellen van twee gemeentelijke vertegenwoordigers bij ’t Schoonschip vzw.
 23. Aanstellen vertegenwoordiger in de bibliotheekraad van het autonoom gemeentebedrijf Blankenberge.

De Secretaris F. Goethals
De Voorzitter N. Van den Bossche

Het verslag van de gemeenteraden vindt u terug in de volgende editie van het Polderkrantje en op deze website (rubriek Polderkrantjes)