De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 april 2013 om 20 uur.

DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 28/03/2013.

2. Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 van het OCMW.

3. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 24/05/2013.

4. IMWV : goedkeuring van de statutenwijziging.

5. Ondergronds brengen en moderniseren van het elektriciteits-, aardgas- en openbaar verlichtingsnet n.a.v. de wegenis- en rioleringswerken langs de Driftweg (fase 3).

6. Goedkeuring grondverwervingen n.a.v. de wegen- en rioleringswerken in de Drifitweg (fase 3).

7. Verkoop van de pastorie gelegen te Nieuwmunster, Doelhofstraat nr. 37.

8. Varia


Geheime zitting.

1. WVI: vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 24 mei 2013.

De Secretaris                                                                                                     De Voorzitter

F. Goethals                                                                                               N. Van den Bossche