De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 juni 2013 om 19 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.

  1. Verslag van de vorige vergadering van 30/05/2013.
  2. Financiën: budgetwijziging nr. 1 gemeente dienstjaar 2013.
  3. OCMW : jaarrekening 2012-kennisname.
  4. Interlokale vereniging BZD Wonen : verslaggeving werkjaar 3 (van 01/02/2012 t.e.m. 31/01/2013) ten behoeve van Wonen Vlaanderen - goedkeuring jaarrekening.
  5. Aanpassing subsidiereglement voor de ondersteuning van het jeugdwerk.
  6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de toeristische opwaardering van de Blankenbergse Dijk ingediend in het kader van het Impulsprogramma Kust van Toerisme Vlaanderen.
  7. Goedkeuring bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van meubilair voor de burelen en de refter in de loods van de technische dienst.
  8. Aankoop meubilair voor de inrichting van de loods van de technische dienst.
  9. Bekrachtigen van het charter ‘Gezonde Gemeente’.
  10. Varia

 

Geheime zitting.

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis.

De Voorzitter: N. Van den Bossche