BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

 

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op maandag 23 december 2013 om 19 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering d.d. 28/11/2013.

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2014

■ heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
■ heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
■ belasting op ophalen huisvuil
■ belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling
■ belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
■ belasting op dansgelegenheden
■ belasting op te huur stellen van kamers
■ belasting op tweede verblijven
■ belasting op kampeerterreinen
■ belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen * retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen
■ retributie voor ophalen snoeiafval
■ retributie voor ophalen grof huisvuil
■ retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
■ retributie voor het gebruik hakselaar
■ retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
■ retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie
■ retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.

3. Retributies op de door de brandweerdienst verrichte niet wettelijke opdrachten -herziening raadsbesluit d.d. 27/12/2012 - goedkeuring.

4. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke : wijziging dotatie dienstjaar 2013 -goedkeuring.

5. OCMW : budgetwijziging dienstjaar 2013 - aktename.

6. OCMW: meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring.

7. OCMW : budget 2014 - aktename.

8. Gemeente : algemeen beleidsprogramma2013-2018-kennisname.

9. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2014.

10. Varia

De secretaris: F. Goethals
De Voorzitter: N. Van den Bossche