De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 februari 2014 om 20 h.


DAGORDE


Openbare zitting.1. Verslag van de vergadering van 14/01/2014.

2. Overeenkomst tussen de gemeente Zuienkerke, TMVW en N.V. Aquafin houdende het digitaal afleveren van hydronautstudie binnen de gemeente Zuienkerke - goedkeuring.

3. Samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van de Werkwinkel Oostkust en afsprakenkader Werkwinkelpunt in het Sociaal Huis van Knokke-Heist -goedkeuring.

4. Financiën : aanvulling meerjarenplan 2014-2019 m.b.t. de beleidsdoelstelling “Jongeren en jeugd in de gemeente met aandacht voor de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake jeugd”.

5. Financiën : vaststellen gemeentelijke toelage Vagevuurjoggers.

6. Financiën : vaststelling gemeentelijke dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke boekjaar 2014.

7. Financiën : definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010.

8. Financiën : bestemming gecumuleerd overschot van de gemeentelijke bijdrage binnen het OCMW ingevolge de overgang naar de nieuwe beleids- en beheerscyclus.

9. Gemeentelijke Basisschool : aankoop van 5 digitale borden.

10. Gemeentelijke Basisschool : toekenning extra vrije dag voor het onderwijzend personeel op 30 juni 2014.

11. Aanleggen van een nieuwe bliksembeveiliging voor de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster.

12. Bovenlokaal functioneel fïetsroutenetwerk - aanleg fietspad Grotestraat - Prins Leopoldstraat: goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst.

13. Varia.


Geheime zitting.


1. Nieuwe samenstelling landbouwraad.

2. Nieuwe samenstelling milieuraad.


De Voorzitter N. Van den Bossche
De Secretaris: F. Goethals