De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 24 april 2014 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.


1. Verslag van de vorige vergadering van 27/03/2014.

2. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 22/05/2014.

3. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor een gedeeltelijke vernieuwing van de ICT-configuratie.

4. Aanstellen van een ontwerper voor de restauratiewerken aan de O.L.-Vrouwkerk te Meetkerke - goedkeuring aangepast bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen.

5. Aanstellen van een ontwerper voor de restauratiewerken aan de Sint-Bavo kerk te Houtave - goedkeuring aangepast bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen.

6. Aanstellen van een ontwerper voor de restauratiewerken aan de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster - goedkeuring aangepast bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen.

7. Gemeentelijke basisschool : verslag van de doorlichting d.d. 01/04/2014 -kennisname.

8. Engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten - goedkeuring.

9. Varia


Geheime zitting.


1. Gecoro : aktename ontslag plaatsvervangend lid.

2. Gecoro : benoeming nieuw plaatsvervangend lid.


De Secretaris F. Goethals
De Voorzitter N. Van den Bossche