De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 juni 2014 om 19 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.1. Verslag van de vorige vergadering van 27/05/2014.

2. Financiën: budget- en jaarrekening gemeente dienstjaar 2013.

3. Financiën : aangepast voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010.

4. Financiën : aanpassing gemeentelijke bijdrage voor de MUG-Helikopter West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2014.

5. Gemeentelijke Basisschool : uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2014-2015.

6. Gemeentelijke Basisschool : aanvraag Tivoli-gelden schooljaar 2014-2015.

7. Vlaams Plattelandsfonds : principiële goedkeuring voor de aanwending van de gelden uit het plattelandsfonds voor het dienstjaar 2014.

8. Onteigening percelen grond n.a.v. de wegenis- en rioleringswerken langs de Driftweg - definitieve vaststelling.

9. Deelname aan de Oproep WinVorm voor de opmaak van een masterplan voor de kern van Nieuwmunster : goedkeuring mandaat, protocol en samenwerkingsovereenkomst.

10. Varia


Geheime zitting.

 

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis.


De Secretaris F. Goethals

De Voorzitter: N. van den Bossche