De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad

voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 17 september 2014 om 19 uur.

DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 26/06/2014.

2. OCMW : jaarrekening 2013 - kennisname.

3. Onderwijs : goedkeuring rekening 2013-2014 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

4. Onderwijs : goedkeuring budget 2014-2015 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

5. Onderwijs : afsluiten convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het schooljaar 2014-2015.

6. Onderwijs : goedkeuring aangepast schoolreglement en afsprakennota voor de gemeentelijke basisschool.

7. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Solitaire vakantiewoningen - Brugge Oostende’ - advies.

8. Instappen in Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en goedkeuren financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten.

9. Varia.


De Secretaris F. Goethals
De Voorzitter N. Van den Bossche