De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 23 december 2014 om 19 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering d.d. 25/11/2014.

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2015

■ heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

■ heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting

■ belasting op ophalen huisvuil

■ belasting op niet-bebouvvde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling

■ belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen

■ belasting op dansgelegenheden

■ belasting op te huur stellen van kamers

■ belasting op tweede verblijven

■ belasting op kampeerterreinen

■ belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen

■ retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen

■ retributie voor ophalen snoeiafval

■ retributie voor ophalen grof huisvuil

* retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

■ retributie voor het gebruik hakselaar

■ retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

■ retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie

■ retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de

speelpleinwerking en activ iteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.

3. Financiën : vaststellen gemeentelijke dotatie boekjaar 2015 aan de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke :

4. OCMW : aanpassing meerjarenplan 1/2014-2019 - goedkeuring

5. OCMW : budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014 - aktename.

6. OCMW : aanpassing meerjarenplan 2/2014-2019 - goedkeuring.

7. OCMW : budget 2015 - aktename.

8. Gemeente : aanpassing meerjarenplan 1 /2014-2019 - goedkeuring.

9. Gemeente : budget 2015 - vaststelling.

10. Kennisname besluit van de Provinciegouverneur houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financieel boekjaar 2013 van de gemeente Zuienkerke.

11. Varia


De secretaris: Franky Goethals
De voorzitter: Nicole Van den Bossche