De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 augustus 2015 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitttng.

1 . Verslag van de vorige vergaderins van 27/05/2015.
2. OCMW : goedkeuren jaarrekening 2014.
3. Financien : vaststellen beginbalans gemeente per 01/01/2014.
4. Financien :vaststellen jaarrekening gemeente diensdaar 2014.
5. Gemeentelijke Basisschool : aanvraag Tivoli-gelden schooljaar 2075-2016.
6. Gemeentelijke Basisschool : vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2015-2016.
7. Gemeentelijke Basisschool : uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2015-2016.
8. Gemeentelijke Basis school : vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2015-2016.
9. Gemeentelijke Basisschool : verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2016.
10. Scholengemeenschap de Oostkant : personeelsbeleid.
11. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van een houten chalet voor het speelplein achter het Lindenhof.
12. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een aanhangwagen voor de technische dienst.
13. Reglementering inzake de aansluiting op de openbare riolering.
14. Aanpassing tarieven uitleenmateriaal en kostprijs prestaties voor derden door de technische dienst.
15. Varia

 

Geheime zitting.

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis - bekrachtiging beslissing schepencollege d.d.16/07/2015.

 

De Voorzitter
Nicole van den Bossche

De Secretaris
Franky Goethals