De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 29 december 2015 om 19 uur.


DAGORDE  


Openbare zitting.  

1. Verslag van de vergadering d,d. 26/11/2015.  

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2016

heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
belasting op ophalen huisvuil
belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling
belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
belasting op dansgelegenheden
belasting op te huur stellen van kamers
belasting op tweede verblijven
belasting op kampeerterreinen
belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen
retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen
retributie voor ophalen snoeiafval
retributie voor ophalen grof huisvuil
retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
retributie voor het gebruik hakselaar
retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinfonnatie
retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de  speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst enjeugddienst.  

3. Financiën: vaststellen gemeentelijke dotatie boekjaar 2016 aan de Politiezone  Blankenberge-Zuienkerke.  

4. OCMW: aanpassing meerjarenplan 4/2014-2019 - goedkeuring.

5. OCMW: budget 2016 - aktename.  

6.Gemeente: aanpassing meerjarenplan 3/2014-2019 - goedkeuring.  

7. Gemeente: budget 2016 - vaststelling.  

8. Ruimtelijke Ordening : voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk  uitvoeringsplan “zonevreemde constructies binnen de deelruimte “omgeving N9”  (Oostendse Steenweg)”.  

9. Personeel: aanpassing rechtspositieregeling ingevolge verhoging tegemoetkoming van de werkgever in de maaltijdcheques.  

10. Verkoop oude vuilniswagen.  

11. Gebruiksovereenkomst perceeltje grond.  

12. Varia

 

   

De Secretaris: F. Goethals.

De Voorzitter: N. Van den Bossche.