Meneer de Gouverneur, Staatssecretaris, Burgemeesters, Gedeputeerden, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en provincieraadsleden, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

  


Burgemeester Alain De Vlieghe

 

Ik ben enorm verheugd dat er weer een hele pak mensen zijn ingeschreven. Misschien zijn er nog wel enkele bij die nog op hun positieven moeten komen, maar je moet altijd genezen met datgene waarvan je ziek bent geworden. En dat is hier voldoende aanwezig.

Beste mensen, 2015 was weer een bewogen jaar. Denk maar aan de vreselijke aanslagen in Parijs, de strijd tegen IS, de sjoemelsoftware van VW, de fraude bij de FIFA, de Griekse crisis, de historisch lage rente op onze spaarcenten. Maar het is niet allemaal kommer en kwel, we hebben een klimaatakkoord, onze Rode Duivels staan in de Europese ranking op nummer 1, we hebben een nieuwe K3 en we hebben ook een nieuw woord waarvan niemand de betekenis kent: namelijk "Nurfen".

Wat er dit jaar torenhoog uitstak is de massale stroom van vluchtelingen op zoek naar een beter toekomst. Het beeld van die kleine dode jongen op een Grieks strand zal ieder van ons niet zo vlug vergeten. Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, armoede, terreur. Veel mensen laten al hun hebben en houden achter op zoek naar een betere toekomst. Iedere gemeente is gevraagd om een aantal vluchtelingen te huisvesten. Voor Zuienkerke die reeds 6 mensen kon onderbrengen, wordt gevraagd om extra nog eens 5 personen een onderdak te geven.

 


2015 is volgens de metingen van het KMI één van de warmste jaren. Volgens deskundigen zal dat enorme gevolgen met zich meebrengen zoals overstromingen, langere drogere periodes, veel meer hevige stormen, kortom veel meer natuurrampen. Op de klimaat conferentie van laatstleden in Parijs zijn er veel afspraken en voorwaarden opgesomd. Onze gemeente heeft het burgemeestersconvenant ondertekend waarbij 62 van de 64 West-Vlaamse gemeenten zich engageren om tegen 2020 ongeveer 20% minder CO2 uitstoot te hebben. Een greep uit de acties wat wij als gemeente al gerealiseerd hebben of nog zullen ondernemen: het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen, bewoners stimuleren en informeren om minder energie te verbruiken door het beter isoleren van de woningen.

We hebben ook 2 nieuwe wagens aangekocht voor de technische dienst die rijden op aardgas dat een veel lagere CO2 uitstoot heeft dan benzine of mazout. In het burgemeestersoverleg met de burgemeesters van de regio Brugge is er een overeenkomst dat de openbare verlichting zal gedoofd worden. 's Nachts gedurende een 5 tal uren zullen de lichten gedoofd worden, maar niet op vrijdag en zaterdagnacht en ook niet op officiële feestdagen. ln overleg met de politie zal er bepaald worden welke gevaarlijke kruispunten er niet zullen gedoofd worden. De verlichting op de gewestwegen, die betaald wordt door het gewest, zal blijven branden. Deze actie is goed voor het milieu maar dit zal ook een forse besparing zijn voor onze gemeente. Er zijn reeds een paar gemeenten die hun lichten al doven en uit tellingen is gebleken dat het aantal inbraken niet gestegen is. Via statistieken is er vastgesteld dat de meeste inbraken gebeuren op vrijdag in de vooravond. Vandaag zijn we dus veilig.

  

 

Beste mensen, verleden jaar hebben we een paar mooie realisaties kunnen afwerken zoals het vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Steenweg richting Brugse Steenweg. We hebben weer een aantal landbouwwegen vernieuwd of verbeterd. Dit jaar is dit niet voorzien op de begroting maar in het voorjaar van 2017 zullen we weer de slechtste landbouwwegen aanpakken. De verbetering van onze landbouwwegen zal ten goede komen aan het fietstoerisme maar ook aan onze landbouwers, die een zwaar jaar hebben beleefd met de ganse problematiek rond de nieuwe milieumaatregelen en de keldering van de vleesprijzen.

Iets dat al jaren terugkomt in mijn toespraak is de restauratie van de molen van Meetkerke. Ik kan jullie met veel plezier zeggen dat de werken afgelopen zijn. De definitieve oplevering is gebeurd en men is bezig met de eindafrekening. Het heeft zeer lang geduurd maar het resultaat is prachtig. De schepradmolen, enig in Vlaanderen, staat te pronken in de Meetkerkse Moeren. De molen zal opengesteld worden voor het publiek maar de openingstijden zijn nog niet gekend.

  

KVLV: vrouwen met vaart

Een van de hoogtepunten in 2015 voor de gemeente Zuienkerke was op 17 september: de eerste steenlegging van het zorghotel op Polderwind. Op het domein Polderwind, eigendom van het Rode Kruis Vlaanderen, zal er een prachtig zorghotel gebouwd worden. Het hotel telt 86 bedden, 45 voor de gasten, 40 voor vrijwillige medewerkers en 1 voor een personeelslid. Naast tal van allerhande functies is er ook een cafetaria voorzien dat voor iedereen toegankelijk zal zijn. De aannemer wordt deze maand aangesteld en de werken zullen starten rond april dit jaar. Het is de bedoeling het hotel te openen halfweg 2017.

Op 9 september 2015 heeft de gemeente het save label mogen ontvangen van de organisatie van ouders van verongelukte kinderen. Save staat voor “samen actief voor een veilig verkeer". Om dat label te bekomen heeft de gemeente verschillende acties ondernomen: zoals het aanleggen van veilige fietspaden, verkeerseducatie en sensibilisatie naar de scholen toe, het aanleggen van trage wegen om veilig te fietsen, ook het onderhoud van onze landbouwwegen, het uitvoeren van snelheidscontroles en het aanleggen van snelheidsremmers. De gemeente heeft een tweede actieplan ondertekend dat dit jaar zal uitgevoerd worden. Ik citeer een aantal punten uit dit actieplan: verder werken aan het dossier voor de aanleg van een vrijliggend fietspad in de Prins Leopoldstraat in samenwerking met De Haan, onderhoud van onze wegen, acties met de scholen om het foutparkeren aan de schoolpoort aan te pakken, het sluipverkeer op onze landbouwwegen beperken, de actie 'modder op de weg' verder zetten.

  

Mehoni Zuienkerke


Het masterplan voor Nieuwmunster heb ik vorig jaar ook al aangekaart. Wel, ik kan jullie zeggen dat we daar volop mee bezig zijn. Nog even ter verduidelijking: De bedoeling van dit plan is op zoek te gaan naar de beste ruimtelijke oplossing voor het bouwen van een 40 tal nieuwe woningen en de verbouwingsmogelijkheden van de bestaande woningen. De mobiliteit en de toekomst van de gemeenschapsruimte zijn ook opgenomen in dat plan. Op 14 maart 2015 is er de Bommel in Nieuwmunster een bewonersvergadering geweest om eens te luisteren naar de bevolking van Nieuwmunster: 'wat is hun bezorgdheid rond dat masterplan en wat zijn hun suggesties en wensen'. De ontwerpers hebben al deze informatie meegenomen en hebben geprobeerd een plan uit te werken dat in grote lijnen voldoet aan de vele informatie uit deze samenkomst met de bevolking.

Daarnaast zijn er nog tal van andere instanties die bepaalde maatregelen opleggen in dat project. Na zeer veel vergaderingen met de stuurgroep die samengesteld is uit mensen van de provincie, VLM, onroerend erfgoed, onze stedenbouwkundig ambtenaar, onze ontwerpers, de schepen van ruimtelijke ordening en ik zelf, ligt er vandaag een voorstel op tafel waarin de stuurgroep zich kan vinden. De onderhandelingen met de betrokken mensen zijn volop bezig en zodra er hier een akkoord is zal de gemeente het masterplan voorstellen aan de gemeenteraad, Gecoro en natuurlijk ook aan de bevolking van Nieuwmunster.

 

VZW Glek

 

Naast het masterplan van Nieuwmunster zijn we nog bezig met een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zonevreemde bedrijven langs de Oostende steenweg. Met dit dossier zitten we in de eindfase en we hopen op de definitieve goedkeuring binnen enkele maanden.

Iedere gemeente moet van de overheid een aantal sociale woningen bij voorzien in het kader van betaalbaar wonen. Wij zijn verplicht tegen 2025 nog 18 sociale huurwoningen te realiseren, dat moet niet altijd gerealiseerd worden door het plaatsen van nieuwbouwwoningen het kan ook door bestaande woningen te verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Op het budget van 2016 staat ook de bouw van de chalet voor de Chiro. Het is de bedoeling een houten chalet te plaatsen van 150m2 op het speelplein in het Lindenhof van Zuienkerke. Er is een infovergadering geweest met de bewoners van deze wijk. ln deze vergadering waren er terechte bezorgdheden over lawaaihinder en verkeersoverlast onder meer door het wild parkeren tijdens het brengen en afhalen van de kinderen. Deze pijnpunten zijn besproken met de verantwoordelijken van de Chiro en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Er zal een evaluatie gemaakt worden en eventuele bijsturingen gedaan worden.

 

 

KLJ Houtave

 

Het is reeds geruime tijd dat de gemeenten geen sproeistoffen meer mogen gebruiken voor het bestrijden van het onkruid. Op het budget van 2016 is er een bedrag van 70 000€ voorzien voor de aankoop van machines om het onkruid aan te pakken. Er zijn verschillende manieren om dat te doen zoals werken met branders, bestrijden met warm water en zeer belangrijk is: preventief vegen. Het gemeentebestuur doet daarom een warme oproep naar onze inwoners om een inspanning te doen door zo veel mogelijk het voetpad voor eigen deur op te kuisen.

Onze vuilniswagen is 21 jaar oud en is aan vervanging toe. We hebben een mooie tweedshandswagen gekocht aan IVBO. We hebben deze keuze gemaakt omdat het ophalen met eigen personeel goedkoper is en zorgt voor tewerkstelling. Dat waren zo een beetje de belangrijkste investeringen voor 2016.

Op cultureel vlak was 2015 voor onze gemeente een super jaar. Naast de jaarlijkse terugkomende evenementen van onze cultuurraad was er als uitschieter de organisatie van de WOI evocatie op hoeve Schoeringe. ln de wandelgangen heb ik gehoord dat de werkgroep bezig is om in de komende jaren nog het een en ander op poten te zetten.

 

Bloedgevers van Zuienkerke

 

 

De jeugddienst heeft dit jaar ook niet stilgezeten en onze jeugd kon zich weer uitleven in tal van activiteiten zoals de buitenspeeldag, Roefel, sportkampen en in het rijke aanbod van de speelpleinwerking. Nieuw was de techniekacademie die erg succesvol was. De 2 scholen in Zuienkerke kregen verleden jaar een nieuwe directie, namelijk voor de gemeentelijke basisschool 't Polderhart: Ingrid lghodt die op 1 april 2015 in vast verband benoemd is en voor de leefschool Akkerwinde in Nieuwmunster is het Reginne Goeminne die de nieuwe directrice is. Ik wens hun heel veel succes toe.

Voorts wil ik alle verenigingen van onze gemeente nog eens in de bloemetjes zetten met alle activiteiten die ze het afgelopen jaar hebben georganiseerd. Jullie waren weer fantastisch. Het gemeentebestuur zal zowel de sport-, jeugd, culturele, landelijke en senioren organisaties blijven ondersteunen. Zij zorgen voor het kloppend hart van ons dorp.

Een toch wel belangrijke mededeling is dat de financiële toestand van onze gemeente nog altijd zeer gunstig is, niettegenstaande de investeringen en daartegenover de mindere inkomsten uit onze personenbelasting en een vermindering van subsidies voor ons personeel. We zullen de belastingen niet verhogen en de toelagen naar de verschillende verengingen behouden.

 

Het schepen college

 

Tot slot wil ik nog een probleempje aankaarten. Op 1 januari 2015 telde onze gemeente 2714 inwoners: dit zijn er 33 minder dan het jaar voordien. Op zich is dat niet zo erg maar er zijn 14 mannen meer en 47 dames minder en dat is erger. Misschien moet het gemeentebestuur eens bekijken om nog een vrouwvriendelijker programma uit te werken.

Vooraleer we het glas heffen wil ik nog het college, de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor hun inzet en steun. Ook zeer veel dank aan het Feestcomité die al voor de zesde maal instaat voor de organisatie van dit feest, de 6 verengingen die in de tent klaar staan met allerlei lekkere dingen, ook veel dank aan de vele vrijwilligers die deze dag hebben ingericht. lk wens aan iedereen een gelukkig 2016 met veel mooie en warme momenten en een zeer goede gezondheid, maar in het bijzonder wens ik dit toe aan onze jongste schepen die een zwaar jaar achter de rug heeft. Annelies we zijn enorm blij dat je er weer bij bent. Laten wij nu het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar.

Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars en santé.