BIJEENROEPING GEMEENTERAAD  

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 april 2016 om 20 uur.

 

DAGORDE  


Openbare zitting.
 


1. Verslag van de vorige vergadering van 31/03/2016.  
2. Centraal Kerkbestuur : advies rekening kerkfabrieken 2015  - O.L.-Vrouw Meetkerke  - Sint-Bavo Houtave  - Sint-Bartholomeus Nieuwmunster  - Sint-Michiel Zuienkerke  
3. IVBO : goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d.  22/06/2016.  
4. Verzoek aan Finiwo om de kapitaalsverhoging van Eandis Assets te onderschrijven.  
5. Finiwo 1 goedkeuring en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering d.d.  29/06/2016.  
6. Varia  

 

De Secretaris: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van den Bossche