De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 25 mei 2016 om 20 uur.

 

DAGORDE


Openbare zitting.

 

1. Verslag van de vorige vergadering van 28/O4/2016.

2. lMWV: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdragers voor de Jaarvergadering d.d. 22/06/2016.

3. Farys : goedkeuring agenda van de Gewone Algemene Vergadering van TMVW (lC) d.d. 24/06/2016.

4. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2016.

5. Opheffen gemeentelijke retributie op de opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.

6. Masterplan voor de dorpskern van Nieuwmunster - goedkeuring.

7. Varia

 

De Secretaris: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van den Bossche