De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 30 juni 2016 om 20 uur.  


DAGORDE  


Openbare zitting.  


1. Verslag van de vorige vergadering van 25/05/2016.

2. OCMW: kennisgeving ontslag mevrouw Diana Demeulemeester als OCMW- raadslid en aanstelling van de opvolger de heer Dries Claeys.  

3. Gemeentelijke Basisschool: aanvraag uren beleidsondersteuning (Tivoli-uren) voor het schooljaar 2016-2017.  

4. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2016-2017.  

5. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2016-2017.  

6. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst “ kostendelende vereniging intergemeentelijke informatieveiligheid - WV1”.  

7. Financiën : definitieve berekening van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaarrekeningen 2013 en 2014.  

8. Verlenen van advies aan de jaaractieplannen 2016 van de Hulpverleningszone 1  West-Vlaanderen.  

9. Aankoop van twee halteaccommodaties bij de Lijn.  

10. Varia  

 

Geheime zitting.  


1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis.  

 


De Secretaris  F. Goethals 

De Voorzitter  N. Van den Bossche