De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 30 augustus  2016 om 20h30.


DAGORDE
 

Openbare zitting.  

1. Verslag van de vorige vergadering van 30/06/2016.

2. Gemeentelijke Basisschool : vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2016-2017.

3. Gemeentelijke Basisschool : verlofregeling administratief personeel voor het  jaar 2017.  

4. OVSG : goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs.  

5. Onderwijs : goedkeuring reglement onderwijscheques en onderwijspremies.  

6. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het herstellen van het dak van de sportzaal in de gemeentelijke basisschool.  

7. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor onderhoud- en herstellingswerken aan diverse landbouwwegen.  

8. Farys : goedkeuring van statutenwijziging van TMVW (IC).  

9. Farys : goedkeuring kapitaalsverhoging TMVW door inbreng in natura.  

10. Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat voor algemene  vergaderingen Imewo en Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016.

11. Goedkeuring akten aankoop strook grond ten behoeve van een verbeterde aanleg van de kerkwegel tussen de Draaiboomstraat en de Nieuwe Steenweg.  

12. Varia  

 

De Voorzitter  N. Van den Bossche  

De Secretaris  F. Goethals