De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 september 2016 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 30/08/2016.

2. OCMW : goedkeuren jaarrekening dienstjaar 2015.

3. Financiën: vaststellen jaarrekening gemeente dienstjaar 2015.

4. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Zuienkerke in de Hulpverleningszone l West~Vlaanderen voor het dienstjaar 2017.

5. Onderwijs : goedkeuring rekening 2015-2016 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

6. Onderwijs : afsluiten convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de scholengemeenschap “De Oostkant" voor het schooljaar 2016-2017.

7. Onderwijs : goedkeuring functiebeschrijving stafmedewerker van de scholengemeenschap “De Oostkant”,

8. Onderwijs 2 goedkeuring aangepast werkingsreglement van het lokaal comité (OCSG) op niveau van de scholengemeenschap “De Oostkant`”.

9. Onderwijs : goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement van de reaffectatie commissie van de scholengemeenschap “De Oostkant”`.

10. Onderwijs : goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst van de scholengemeenschap "De Oostkant".

11. Onderwijs : goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement van het beheerscomite van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

12, Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de restauratie van de veldkapel te Meetkerke.

13. Aankoop van een halteaccommodatie bij De Lijn.

14. Ruimtelijke Ordening: definitieve vaststelling van het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Zonevreemde constructies gelegen binnen de deelruimte N9 (Oostendse Steenweg) “

15. Ruimtelijke Ordening : vaststellen van de rooilijnen en goedkeuring infrastructuurwerken in de verkaveling Nieuwe Steenweg/ Kerkstraat.

16. Doven en/of dimmen van de openbare verlichting.

17. Varia

 

De Secretaris: F. Goethals
De Voorzitter: N. Van den Bossche