Burgemeesters, schepenen gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en provincieraadsleden , beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse en succesvolle Nieuwjaarsreceptie.

Het doet me echt deugd om te zien dat er weer zoveel mensen hier op afgekomen zijn. Het is een teken dat de mensen nog behoefte hebben om eens gezellig samen te zijn en elkaar een goed jaar toe te wensen.

Beste mensen in mijn toespraak van verleden jaar heb ik de hoop uitgedrukt dat 20L6 een jaar zou worden waar er een beetje meer vrede en verdraagzaamheid zou zijn, maar spijtig genoeg heb ik in 2016 niet veel verbetering gezien integendeel.Het was een zeer woelig jaar met veel gebeurtenissen. Terreur, aanslagen, oorlogen, aardbevingen, dictators, brexit, super lage rentevoeten, Caterpillar, Optima, lNG, Turteltax, samsonsex, Pokémon, Eddy Wally, Toots Tillemans, Marc Sleen, Prince, David Bowie, Mohammed Ali, Greg Vanavermaet, Nafi Thiam, poef, Club Brugge, de kleine panda.

Dat is een kleine greep van een paar belangrijke gebeurtenissen in 2016. Maar er zijn er paar zaken die er met kop en schouders boven uitsteken. De bloedige en onmenselijke oorlog in Syrië die maar blijft duren en er is nog geen sprake van een einde integendeel het wordt nog slechter. ln eigen land waren er de vreselijke terreuraanslagen in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek met 35 doden en 350 gewonden, de bloedige aanslagen in Nice, in Bagdad en Turkije en nog zoveel aanslagen waar men al lang niet meer over spreekt omdat het bijna een gewoonte geworden is.

Duizenden mensen proberen de uitzichtloze situatie te ontvluchten , dikwijls in onmenselijke omstandigheden of ze geven zich over aan mensensmokkelaars, met alle gevolgen van dien. lk denk hierbij aan de meest kwetsbare, de kinderen. Hopelijk brengt 2017 voor hen beterschap.


Spaarkas Boldershof

Het doet goed dat er acties zoals de warmste week worden georganiseerd om die mensen niet te vergeten die het niet zo goed hebben. ln Zuienkerke zijn er ook een paar prachtige initiatieven genomen om deze mensen te helpen. Een dikke proficiat aan deze vrijwilligers.

Het voornaamste nieuws in 2016 waar gans de wereld naar uitgekeken heeft waren de presidentverkiezingen in Amerika. Daar is toch duidelijk naar voor gekomen dat populisme de uitslag van de verkiezingen heeft bepaald tegenover kennis en ervaring.


Volleybal Mehoni

Sedert de metingen van het KMI is 2016 het warmste jaar geweest. Het was een prachtige nazomer. Onze landbouwers hebben zonder veel miserie en zonder modder op de weg al hun gewassen kunnen rooien. Maar de klimaatverandering heeft natuurlijk ook zijn gevolgen . Wereldwijd worden we meer en meer geconfronteerd met extreme droogtes en wateroverlast . Dat is te wijten aan de opwarming van de aarde door onder andere een teveel aan CO2 uitstoot. Op de klimaatconferentie van 2015 in Parijs hebben ongeveer 200 landen een bindend klimaatakkoord ondertekend. Hopelijk houdt den Donald samen met alle andere zich aan deze akkoorden.

In het kader van het burgemeestersconvenant hebben we op onze begroting van 2017 de nodige budgetten voorzien om ons steentje bij te dragen in deze problematiek. We zullen zonnepanelen plaatsen op de loods van de technische dienst, op het dak van de Maere en het sportcentrum in Meetkerke.


Chiro Zuienkerke

Verleden jaar heb ik al aangekondigd dat de openbare verlichting zou gedoofd worden. Sedert 1 december 2016 worden de lichten gedoofd van 23.30 uur tot 4.30 uur maar niet op vrijdag en zaterdagnacht en ook niet tijdens de feestdagen. ln samenspraak met de politie zijn de lichten op een 5 tal belangrijke kruispunten niet gedoofd en ook de verlichting langs de gewestwegen waarvan het verbruik betaald wordt door het Vlaams gewest zullen blijven branden. Deze actie is goed voor het milieu en zal voor de gemeente een besparing opleveren van ongeveer 20 000 € per jaar.

Tegen 2020 moeten er in Vlaanderen 7000 oplaadpunten geplaatst worden voor elektrische wagens. Zuienkerke moet 3 punten voorzien. Dit jaar zullen we een oplaadpunt installeren op de parking aan het sportcentrum in Meetkerke. Deze oplaadpunten worden gratis geplaatst, de gemeente moet enkel de plaats voorzien.


KVLV Zuienkerke

Het is niet alleen het gemeentebestuur die de nodige maatregelen zal moeten nemen om aan het klimaat akkoord te voldoen maar ook de particulieren zullen hun steentje moeten bijdragen. Voor het bouwen van een nieuwe woning zijn er al strenge isolatie- en ventilatie normen voorzien, maar ook de bestaande woningen zullen in de toekomst aan bepaalde eisen moeten voldoen. Zo zal men de ganse gemeente overvliegen en van alle woningen een scan maken zodat men kan zien waar de meeste warmteverliezen zich voordoen. Via deze vaststellingen zal men de mensen de nodige adviezen verstrekken om op een efficiënte manier hun woning beter te isoleren.

Ook in het kader van milieu en klimaat mogen wij geen sproeistoffen meer gebruiken. We zullen dit jaar de nodige machines aankopen om het onkruid met heet water te bestrijden. Daarom zullen we een personeelslid aanvaarden verantwoordelijk voor deze problematiek.

lets wat al verschillende malen in mijn toespraak aan bod kwam is de restauratie van de molen van Meetkerke. De werken aan de molen zijn eindelijk af, de eindafrekening is er en alles is betaald. De restauratie heeft uiteindelijk een 680 000 € gekost waarvan 15% ten laste van de gemeente. Veel geld maar het is een prachtige realisatie. Het enige wat nog rest is een feestelijke opening. Dat zou ik graag dit jaar willen organiseren samen met de provincie en de eigenaar.


SOS reptiel

Nog een item die vorige jaren in mijn toespraak stond is het domein Polderwind. Wel beste mensen de werken voor het bouwen van het zorghotel zijn gestart. Volgens de opgemaakte planning moeten de werken af zijn tegen eind dit jaar om in het voorjaar van 2018 de eerste hotelgasten te ontvangen. ln de werken is ook het aanleggen van een nieuw wandelpad rond de plas voorzien. Het domein zal weer toegankelijk zijn voor het publiek. Deze realisatie zal voor Zuienkerke en omstreken een grote meerwaarde zijn.

De opmaak van het masterplan voor Nieuwmunster is ook nog volop bezig. Op 14 maart 2015 is er een eerste bewonersvergadering geweest om een keer te polsen wat de bezorgdheid is rond dat masterplan en wat zijn eventueel hun wensen en ideeën. Op 28 mei 2016 zijn de plannen en de maquette getoond aan de inwoners. Er was een grote opkomst. Het bouwen van 40 nieuwe woongelegenheden in een dorpje zoals Nieuwmunster is niet zo evident. Het was voor het studiebureau een moeilijke opdracht om er voor te zorgen dat het karakter en de ziel van het dorp behouden bleef. De gemeenteraad en de Gecoro evenals de meeste bewoners van Nieuwmunster vonden het een geslaagd en onderbouwd ontwerp waarbij er rekening gehouden is met het mooie dorp en zijn bewoners. Door bijkomende adviezen van bepaalde instanties hebben we het ontwerp nog een beetje moeten bijsturen maar de grote lijnen blijven hetzelfde. Als het licht definitief op groen staat zullen we het aangepaste plan nog eens voorstellen aan de bevolking.


Bloedgevers Zuienkerke

Op gebied van ruimtelijke ordening kan ik jullie mededelen dat het ruimtelijk uitvoeringsplan, opgemaakt voor de zonnevreemde bedrijven gelegen langs de Oostende steenweg, verleden maand definitief goedgekeurd is. Dit betekent dat de bedrijven die opgenomen zijn in dat RUP de nodige rechtszekerheid hebben en eventueel kunnen uitbreiden volgens de voorwaarden die opgenomen zijn in het RUP.

Als het weer een beetje meezit zullen we binnenkort starten met het bouwen van de chalet voor de Chiro op het speelplein in de wijk het Lindenhof. De vroegere weggewaaide chalet van 50 m2 wordt vervangen door een nieuwe chalet van 150 m2. Dergelijke oppervlakte hebben ze nodig als we zien dat de Chiro vandaag 109 leden telt waarvan 76 kinderen van Zuienkerke. Bij deze wil ik nog eens benadrukken dat deze chalet enkel zal gebruikt worden door de Chiro. Zoals afgesproken in een vroegere infovergadering met de bewoners van de wijk het Lindenhof zullen we een evaluatie maken en kunnen er eventuele bijsturingen gedaan worden.

De gemeenteschool is ook aan een grondig onderhoud toe. ln de paasvakantie gaan we de dakbedekking vernieuwen van de turnzaal en tegelijkertijd zullen we extra isolatie aanbrengen. ln mei van 2011 hebben we een subsidiedossier ingediend voor verbouwings- en onderhoudswerken. Deze werken zouden voornamelijk bestaan uit het bijbouwen van de nodige bergruimte en het instaleren van een lift naar de cafetaria. De cafetaria wordt niet allen gebruikt als refter voor de kinderen maar ook voor allerhande activiteiten vandaar dat de vraag voor een lift alsmaar groter werd. We hopen volgend jaar de werken op te starten.

ln het budget van dit jaar is er 250 000€ voorzien voor het verbeteren van diverse landbouwwegen. Dit jaar pakken we gedeelten van de Brouwerijstraat, Verloren Hooistraat i.s.m. Blankenberge, de Copsweg, Kerkhofstraat, Molenweg aan en eventueel nog enkele kleine herstellingen aan andere wegen. De uitvoering is voorzien in het voorjaar, deze periode is het minst hinderlijk voor de landbouwers.

Een vrij liggend fietspad langs de Prins Leopoldstraat in Zuienkerke die overgaat in de Grotestraat in De Haan hadden we graag dit jaar gerealiseerd . De plannen en het bestek zijn klaar, de subsidies zijn ter beschikking en de kosten die de gemeente moet dragen staat al verschillende jaren in de begroting. Jammer genoeg moeten we nog alsmaar wachten achter het Aankoop Comité die verantwoordelijk is voor de onteigening van de gronden.

De binnen schilderwerken voor de kerk van Zuienkerke en Meetkerke, een dossier waar we al meer dan 10 jaar mee bezig zijn, zijn we niet vergeten. Volgens de laatste gegevens van het departement Erfgoed, het departement waar we de subsidies van krijgen, staan we eindelijk bovenaan de lijst om dit jaar in aanmerking te komen. Dit jaar zouden we de werken willen aanbesteden om begin volgend jaar uit te voeren. Onze pastoor Freddy zal geen mis meer opdragen in de nieuw geschilderde kerken. Op 1 maart dit jaar stopt hij als herder van onze 4 parochies wegens gezondheidsredenen. Freddy we wensen je het allerbeste toe. 

De werken aan de beschadigde veldkapel in de Mareweg in Meetkerke zullen we in het voorjaar starten. Op 14 december verleden jaar was de aanbesteding, en als het weer ons goedgezind is zullen de werken gedaan zijn tegen de zomer van dit jaar.

De komst van het nieuw voetbal stadion voor Club Brugge is zeer actueel. Het stadion zou 40 000 bezoekers 7200 wagens en parking voor 4000 fietsen bevatten. Minister Schauvliege heeft het gewestelijk ruimteIijk uitvoeringsplan "afbakening regionaaI stedelijk gebied Brugge" voorlopig vastgesteld. Er is een openbaar onderzoek opgestart dat loopt tot 10 februari. Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis en iedereen kan zijn bezwaren indienen. Het gemeentebestuur is vooral bezorgd over de mobiliteit, het parkeerbeleid, de geluidsoverlast voor de omwonenden en vooral over de toekomst van de mensen die in die zone wonen. Al deze bezorgdheden zullen we aankaarten in het openbaar onderzoek.

Beste mensen, dat zijn zo een beetje de belangrijkste zaken die aan bod gaan komen in 2017. Zoals men hoort zijn er heel wat dossiers die ongelooflijk lang duren en waar wij als gemeentebestuur weinig kunnen aan doen maar we doen ons best.

ln 2017 zullen we natuurlijk alle gemeentelijke raden blijven ondersteunen. Ook de vele verenigingen die beroep doen op vrijwilligers en die super belangrijk zijn voor het goed samenleven in een gemeente zullen we in de mate van het mogelijke de nodige ondersteuning blijven geven.

lets waarover de laatste tijd meer en meer gesproken wordt, zijn de vrijwillige fusies van gemeenten, zeer weinig gemeenten gaan daarop in. Wel beste mensen de gemeente Zuienkerke zal zeker niet op dat aanbod ingaan. De gemeente Zuienkerke boert goed. Uit verschillende enquetes is gebleken dat de mensen hier zeer tevreden zijn. Onze financiële toestand is nog altijd gezond en we zullen onze belastingen niet verhogen. We hebben een zeer goede samenwerking met naburige gemeenten die we willen verder zetten en waar nodig nog uitbreiden. Deze tevredenheid komt er niet alleen door de inzet van het gemeentebestuur maar ook door de waardering van de inwoners en zeker niet te vergeten door de inzet van het personeel. Bij deze wil ik dan ook al ons personeel van harte bedanken voor al hun inspanningen.

Vooraleer het officieel gedeelte af te sluiten wil ik het college, de gemeenteraad, het OCMW bedanken voor de goede samenwerking. Ook dank voor jullie aanwezigheid, ook van harte dank aan de mensen van de organisatie namelijk het Feestcomité, dank ook aan alle vrijwilligers en de verenigen waar men straks terecht kan voor allerlei lekkere dingen. Voor de mensen die graag op de foto staan heeft het gemeentebestuur samen met het Feestcomité gezorgd voor een fotograaf die gratis een onvergetelijke foto van jullie zal nemen.

lk wens aan iedereen een zalig en gelukkig 2017 met veel geluk en leute, niettegenstaande een moeilijk 2016 moeten we positief en enthousiast blijven, zo te zien aan jullie zal dat vandaag geen probleem zijn. Voor we het glas heffen wil ik nog zeggen dat volgens studies gebleken is dat we gezonder zijn gaan leven, er is minder gerookt, we moeten nog een beetje meer bewegen en het goede nieuws: er wordt meer water gedronken. lk kan jullie gerust stellen, we hebben voldoende water in huis.

Laten we nu het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar. Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars. Santé!