De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 1 juni 2017 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 27/04/2017.
2. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 21/06/2017.
3. IMWV : goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdrager voor de Algemene Jaarvergadering d.d. 21/06/2017.
4. Farys : goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering van TMVW (IC) d.d. 30/06/2017.
5. Farys : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW (IC) d.d. 30/06/2017 — transitie TMVW — oprichting TMVS en aanduiding vertegenwoordigers in de bestuursorganen TMVW ov na transitie.
6. Finiwo : goedkeuring dagorde en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering d.d. 23/06/2017.
7. Imewo : goedkeuring van agendapunten, statutenwijzigingen, standpuntbepaling m.b.t. de uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 19/06/2017.
8. Kerkenbeleidsplan Zuienkerke goedkeuring.
9. Goedkeuring reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen.
10. Verlenen van advies aan de jaaractieplannen 2017 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.
11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Kostendelende Vereniging Intergemeentelijk Informatiebeheer - WVl (KDV IGIB-WVI).
12. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, O.C.M.W. 's , kerkfabrieken en politiezones van aardgas en elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en
openbare verlichting — bekrachtiging collegebesluit d.d. 3/05/2017.
13. Kennisname aangepast masterplan voor de dorpskern van Nieuwmunster.
14. Varia

 

De Voorzitter
N. Van den Bossche

De Secretaris
F. Goethals