DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Bevoegdheid

Art. 128 van de provinciewet van 30 april 1836

Feitelijke context

Art. 128 van de provinciewet bepaalt: "De gouverneur zorgt in de provincie voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid."
  
Gezondheid betekent in deze situatie de afwezigheid van ziektes. De aanhoudende droogte brengt een acuut gevaar met zich mee voor dier en mens in termen van (de kwaliteit van de) drinkwatervoorziening.

Advisering en raadpleging

Er blijft een piek in (drink)waterverbruik. Het gevaar bestaat dat delen van de provincie niet meer van water voorzien kunnen worden. De watervoorraad daalt snel.

Er is nood aan beperkende maatregelen om de waterbevoorrading in de provincie veilig te stellen. Het is noodzakelijk om in periode van schaarste het waterverbruik te beperken.

Er blijkt uit het neerslagrapport tot en met 29 juni 2017 dat meerdere gemeenten in West-Vlaanderen nog steeds droog staan en er in de andere gemeenten een beperkte neerslag was.

Er is de voorspelling dat de eerste week van juli droog blijft in combinatie met hoge temperaturen. Dit zal leiden tot een verhoogd drinkwaterverbruik en een daling van de drinkwatervoorraad. Voor de Kustregio is er door de start van het toeristisch hoogseizoen de verwachting van een verdubbeling in drinkwaterverbruik.
  
Verantwoording

Om de hygiëne en de gezondheid van mens en dier te vrijwaren is een verlenging noodzakelijk van de beperking van het waterverbruik tot strikt noodzakelijke doeleinden.

BESLUIT:

Artikel 1. Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te.gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2. Het verbod tot gebruik van drinkwater, voor de doeleinden bepaald in artikel 1, is geldig tot en met 14 juli 2017.

Artikel 3. De overtredingen op de bepalingen van dit politiebesluit worden beteugeld met de door artikel 1 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934 en 14 juni 1963 betreffende de overtredingen van administratieve reglementen, bepaalde straffen.

Artikel 4. Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen van de betrokken gemeenten en toezichthouders.
  
De burgemeester is ertoe gehouden dit besluit bekend te maken door aanplakking op de 
gebruikelijke aanplakplaats voor de officiële bekendmakingen.

Brugge, 3 juli 2017.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Carl DECALUWE