De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 31 augustus 2017 om 20 uur.

 

DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 3010612017.
2. Gemeentelijke Basisschool : vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2017-2018.
3. Gemeentelijke Basisschool : verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2018.
4. Gemeentelijke Basisschool : aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf het schoolj aar 2011 -2018 - bekrachtiging beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06/06/2017.
5. Goedkeuring akte aankoop strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat.
6. Vergelijk criminaliteitscijfers van de eerste helft2017 t.o.v. van de eerste helft van 2016 in het kader van het doven van de openbare verlichting.
7. Varia.

 

De Secretaris: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van den Bossche