De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 september 2017 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitling.

1. Verslag van de vorige vergadering van 31/08/2017.
2. Financiën : vastslellenjaarrekening gemeente dienstjaar 2016.
3. Centraal Kerkbestuur : meerjarenplanwijziging dienstjaar 2017 voor de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwunsler — goedkeuring.
4. Centraal Kerkbestuur : budgetwijziging 2017 voor de kerkfabriek Sint-Bartholomeus Nieuwmunster — akteneming.
5. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2018 — akteneming
     - Sint-Bavo Houtave
     - O.L.Vrouw Meetkerke
     - Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
     - Sint-Michiel Zuienkerke 
6. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Zuienkerke in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2018.
7. Goedkeuring akte aankoop strook grand ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat. 
8. Gemeentelijke Basisschool : goedkeuring aangepast schoolreglement. 
9. Varia 


De Voorzitter :N. Van den Bossche
De Secretaris: F. Goethals