De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 30 november 2017 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 26/10/2017.
2. IMWV : goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20/12/2017 en vaststelling mandaat volmachtdrager. 
3. WVI : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 21/12/2017 en vaststelling mandaat volmachtdrager. 
4. IVBO : goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20/12/2017 en vaststelling mandaat volmachtdrager.
5. Oprichting van en participatie aan een interlokale vereniging "Wijk-Up" voor de organisatie van wijk-werken. 
6. Huishoudelijk reglement m.b.t. het gebruik van de chalet gelegen op het speelterrein achter het Lindenhof door Chiro Zuienkerke. 
7. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke : aanpassing gemeentelijke dotatie dienstjaar 2017 ingevolge begrotingswijziging nr. 1.
8. Varia.

 

Geheime zitting.

1. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de interlokale vereniging 'Wijk-Up' voor de organisatie van wijk-werken.


De Secretaris: F. Goethals 

De Voorzitter: N. Van den Bossche