De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 december 2017 om 19 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.

 


1. Verslag van de vergadering dd 30/11/2017 

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2018

 • heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
 • heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
 • belasting op ophalen huisvuil
 • belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling
 • belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebeden bestemd voor wonen
 • belasting op dansgelegenheden
 • belasting op te huur stellen van kamers
 • belasting op tweede verblijven
 • belasting op kampeerterreinen
 • belasting op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen
 • belasting op het weghalen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstoffen, gestort of achtergelaten op met-reglementalre plaatsen
 • retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag. zon- en feestdagen
 • retributie voor ophalen snoeiafval
 • retributie voor ophalen grof huisvuil
 • retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
 • retributie voor het gebruik hakselaar
 • retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
 • retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie
 • retributie bij de omgevingsvergunningsaanvragen
 • retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdlenst en jeugddienst.
 • retributie op het verstrekken van huisvuilzakken.

3. Financiën: vaststellen gemeentelijke dotatie boekjaar 2018 aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke. 

4. OCMW: aanpassing meerjarenplan 6/2014-2020 — goedkeuring.

5. OCMW:  wijziging budget 2017 — kennisname.

6. OCMW budget 2018 — kennisname.

7. Gemeente aanpassing meerjarenplan 6/2014-2020 — vaststelling

8. Gemeente budget 2018 — vaststelling.

9. Verkeer : aanvullende verkeersverordening inzake toegangsverbod via de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat — goedkeuring.

10. Aanpassing reglement onderwijscheques en onderwijspremies.
 
11. Aanpassing reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen.

12. Vorming Eerstelijnszone Oostkust (De Haan, Blankenberge. Zuienkerke, Knokke-Heist en Damme) en goedkeuring formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone.

13. Verlenen van een éénmalige subsidie aan vzw Rode Kruis Hotel voor de aanleg van een nieuwe recreatieve fietsverbindlng op het domein Polderwind — goedkeuring.

14. Varia

 

De Secretaris, F. Goethals
De Voorzitter, N. Van den Bossche