De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 januari 2018 om 18 uur.

 

DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 28/12/2017.

2. Intergemeentelijke aanpak participatie in windenergieprojecten.

3. Tariefreglement van de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen —aanpassing.

4. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers.

5. Verkeer : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen + 7,5 ton in de Nieuwe Steenweg.

6. Verkeer : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een zone 30 in de Doelhofstraat.

7. Verkeer : intrekking aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 30/06/2005 houdende de invoering van zone 30 — schoolomgeving.

8. Varia.

 

De Secretaris : F. Goethals


De Voorzitter : N. Van den Bossche