De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 maart 2018 om 20 h 30.

DAGORDE  

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 01/03/2018.

2. Decreet lokaal bestuur : aanstelling algemeen directeur – oproeping zittende functiehouders –  vaststelling van de functiebeschrijving van het nieuw ambt van algemeen directeur.

3. WVI : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 24/05/2018 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.

4. Goedkeuring toetreding van de gemeente Zuienkerke tot de Statiegeldalliantie.

5. Verkeer: aanvullende verkeersverordening voor het invoeren van parkeerverbod langs de Blankenbergse Dijk Zuid t.h.v. het huisnr. 5/D.

6. Gemeentelijke Basisschool : aansluiting bij een openbaar ondersteunings-netwerk – bekrachtiging collegebesluit d.d. 26/02/2018.

7. Gemeentelijke Basisschool : goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van airconditioning in 2 klaslokalen en zaal Spietsela.

8. Varia

    

De Secretaris                                                                                     De Voorzitter

F. Goethals                                                                                       N. Van den Bossche