De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 april 2018 om 20 uur.

 

DAGORDE

 

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 29/03/2018.

2. Decreet lokaal bestuur : overgangsregeling met betrekking tot gewestelijke ontvangers.

3. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 24/05/2018 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.

4. Verkeer : ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake opheffing middenstrook op weggedeelte van de Blankenbergse Steenweg (N371) - advies.

5. Verkeer : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen +7,5 ton in de Nieuwe Steenweg - intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d. 25/01/2018.

6. Varia.

 

De Secretaris: F. Goethals

 

De Voorzitter: N. Van den Bossche