De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 5 juli 2018 om 19 uur.

 

DAGORDE

 

 

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 31/05/2018.

2. Decreet Lokaal Bestuur : kennisname aanstelling algemeen directeur van rechtswege kennisname aanstellingsbesluit directeur sociaal beleid bij het OCMW

3. Aanpassing personeelsformatie - goedkeuring.

4. Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente - OCMW.

5. OCMW : goedkeuren jaarrekening dienstjaar 2017.

6. Gemeentelijke Basisschool : vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2018-2019.

7. Gemeentelijke Basisschool : aanvraag uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2018-2019.

8. Scholengemeenschap de Oostkant: protocol lerarenplatfond - goedkeuring.

9. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de uitbreiding- en renovatiewerken in de gemeentelijke basisschool.

10. Principiƫle goedkeuring om de voormalige pastorie van Zuienkerke ter beschikking te stellen voor een kinderopvangdienst.

11. Principiƫle goedkeuring voor het aangaan van een interlokale vereniging met de stad Brugge voor de organisatie van deeltijds kunstonderwijs.

12. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie - WVI.

13. Varia

 

Geheime zitting.

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend algemeen directeur tijdens de verlofperiode van de titularis.

 

De Secretaris: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van Den Bossche