Gelet op art. 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;

Gelet op de expertbeoordeling van het provinciaal crisisoverleg waterschaarste en droogte van 19 juli 2018;

Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in West-Vlaanderen en in het bijzonder het opgebouwde neerslagtekort sinds juni 2018;

Overwegende dat de aanhoudende droogte leidt tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling;

Overwegende dat de waterkwaliteit in de waterlopen afneemt bij aanhoudende droogte;

Overwegende dat maatregelen zich opdringen om het waterverbruik te beperken en een minimumpeil in de waterlopen te handhaven;

BESLUIT:

Artikel 1. Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. Artikel 2. Beperkende maatregelen in watergebruik:

1° Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;

-           voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen. ;

voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

-           in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2° Het is bovendien in elk van de omstandigheden hierboven vermeld, voor elk type van water, verboden om deze activiteit uit te voeren tussen 8 en 20 uur;

Artikel 3. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen.

Artikel 4. Dit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van West-Vlaanderen.

Artikel 5. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.

Brugge, 19 juli 2018.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen,

Carl Decaluwe