gemeenteraad

 

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 december 2018 om 20 uur.

 

DAGORDE

 

Openbare zitting.

 

1. Verslag van de vergadering d.d. 29/11/2018.

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2019

• heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
• heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
• belasting op ophalen huisvuil
• belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling
• belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
• belasting op dansgelegenheden
• belasting op te huur stellen van kamers
• belasting op tweede verblijven
• belasting op kampeerterreinen
• retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen
• retributie voor ophalen snoeiafval
• retributie voor ophalen grof huisvuil
• retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
• retributie voor het gebruik hakselaar
• retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
• retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie
• retributie bij de omgevingsvergunnings aan vragen
• retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdlenst en jeugddienst.
• retributie op het verstrekken van huisvullzakken.

3. Financiën : vaststellen gemeentelijke dotatie boekjaar 2019 aan de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke.

4. OCMW : budget 2019 - kennisname.

5. Gemeente : budget 2019 -vaststelling.

6. Varia.

 

 

De algemeen directeur: F. Goethals

De voorzitter: N. Van den Bossche