nieuwjaar 01

 

 

Nieuwjaarstoespraak door Alain De Vlieghe, Burgemeester te Zuienkerke op de nieuwjaarsreceptie op 4 Januari 2020.

 

Beste collega's Dirk Defauw en Wilfried Vandaele, beste volksvertegenwoordiger Kurt Ravits, beste ereburgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars.Van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

 

Beste mensen, zoals jullie zien zijn we nog volop bezig met de verbouwing van onze gemeenteschool. Het vroeg extra werk voor onze technische dienst om alles in orde te krijgen om deze nieuwjaarsreceptie hier op deze locatie te laten doorgaan waarvoor oprechte dank aan onze technische dienst. De werken aan onze school hebben door allerlei omstandigheden een 3 tal maand vertraging opgelopen maar ik ben er van overtuigd dat het resultaat goed zal zijn en dat is toch wel het belangrijkste. De leerkrachten, de kinderen en de verenigingen zijn gedurende de werken geconfronteerd geweest met lawaaihinder, stof, waterinsijpeling verhuizen van lokalen maar dat is nu eenmaal verbouwen, bedankt voor jullie begrip. We zijn volop bezig met de afwerkingsfase, de nieuwe douches zijn al in gebruik.

 

 nieuwjaar 12

 

Beste mensen, 2019 was op nationaal, Europees en mondiaal vlak een woelig en onrustig jaar. Stakingen, vernielende demonstraties, gele hesjes, allerhande besparingsmaatregelen, sociale onrust, zachte of harde Brexit, betonstop, woonbonus, mobiscore, diversiteit en inburgering, partnergeweld, spijbelen.. maar de uitschieter was toch wel de bezorgdheid rond het klimaat en CO2 uitstoot. We zien abnormale milieurampen zoals hevige bosbranden, overstromingen en modderstromen, smelten van de ijskap, extreme droogte en abnormale hoge temperaturen. Dit zijn allemaal gevolgen van de opwarming van de aarde. We hadden ook nog de federale en Europese verkiezingen van 24 mei 2019, de regering van de lopende zaken, de tevergeefse pogingen om een federale regering te vormen, maar eigenlijk mogen we niet klagen want we hebben al 4 van de 5 regeringen.

 

Positief was de vloedgolf aan solidariteit voor baby Pia en al de prachtige acties van de warmste week. Als uitschieters op sportief vlak hadden we de 30 op 30 voor onze Rode Duivels, de wereldtittel van de Red Líons en de gouden medaille van Nina Derwael. en onze nieuwe Eddy Merckx Remco Evenepoel. En op Zuienkerks niveau hebben we de prachtige prestaties van onze atleet Gianni Vandenbroucke met voornaamste resultaten brons op het WK duatlon en Belgisch kampioen triatlon bij de junioren.

 

nieuwjaar 02

 

Beste mensen, 2019 was voor ons bestuur een aanpassingsjaar. We hebben in onze sterke ploeg 3 nieuwe dames, 1 schepen minder in het college, een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW raad is nu vervangen door het schepencollege en de gemeenteraad. Daarnaast hebben we een nieuwe raad; namelijk de raad voor maatschappelijk welzijn die beraadslaagt over de sociale dossiers. Met de nieuwe ploeg hebben we heel goed samengewerkt op alle beleidsdomeinen en zeker aan de opmaak van ons meerjarenplan 2020-2025 die van cruciaal belang is voor de werking van onze gemeente in de komende jaren. ln ons meerjarenplan is er voor een 7 miljoen € aan investeringen voorzien.

 

Naar aanleiding van de opmaak van ons meerjarenplan hebben we een paar maanden geleden een bewonersbevraging georganiseerd voor alle gezinnen van onze gemeente. Van de 1215 gezinnen hebben er 414 geantwoord, jammer slechts 5% zijn ingevuld door personen tussen de 18 en 30 jaar. De resultaten van deze bevraging zijn te zien op onze gemeentelijke website en zullen gepubliceerd in de volgende uitgave van het PolderMagazien. lk wil toch van de gelegenheid gebruik maken om een paar opvallende bemerkingen aan te kaarten. Het schepencollege zal in samenwerking met de gemeenteraad er alles aan doen om zo vlug mogelijk de gepaste oplossingen te vinden.

 

Op gebied van veiligheid en verkeer willen de mensen een snelheidsbeperking van 30 km/uur in de dorpskernen maar het plaatsen van flitscamera's vinden ze minder populair. We zullen kijken om het veiliger te maken in de dorpskernen, eventueel door het invoeren van zone 30 of door het plaatsen van trajectcontrole. Het beperken van zwaar verkeer in de dorpskernen en vooral in Zuienkerke is ook een veel voorkomende vraag. We onderzoeken de mogelijkheid om via de Schoeringedreef een ring rond Zuienkerke te maken die enkel dienstig is voor het zwaar Iandbouwverkeer.

 

De meerderheid van de bevolking is voorstander van het behouden van het doof regime van de openbare verlichting. Het is een besparing van 20000,00€ per jaar, het is goed voor het milieu en uit cijfers van de politie is gebleken dat de inbraken tijdens de nacht zeker niet gestegen zijn. Anderzijds weten we dat het veiligheidsgevoel minder is en daarom hebben we samen met Fluvius een masterplan uitgewerkt om tegen 2030 alle openbare verlichting te voorzien van LED lampen.

 

 

nieuwjaar 03

 

Het aanbod van het openbaar vervoer vindt men matig tot slecht. Bij de opmaak van de vervoersregio Brugge, waar onze gemeente in betrokken is zullen we ijveren voor en beter openbaar vervoer. De belbus verdwijnt en wordt vervangen door vervoer op maat waar de gemeente gedeeltelijk zelf zal moeten investeren.

 

Openbare werken: de meeste mensen zijn tevreden van het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium, maar toch was de opmerking dat onze landbouwwegen in minder goede staat zijn. Er is een grote vraag naar veilige fietspaden zeker langs de N9 (Oostende steenweg) en de Prins Leopoldstraat. ln het meerjarenplan is er 2 mlj. Euro voorzien voor het vernieuwen en onderhouden van de landbouwwegen. Voor de inrichting van het fietspad langs de N9 zullen we blijven aandringen bij de wegbeheerder nl. het Vlaams gewest en voor de Prins Leopoldstraat zijn er noch altijd problemen met de onteigeningen en het bepalingen van het duinendecreet. We zullen ook investeren in het vernieuwen van onderhoudsvriendelijke voetpaden. We zullen starten met de opmaak van een dossier om in de Kapellestraat in Houtave de riolering en het wegdek te vernieuwen .Tevens onderzoeken we om een vrijliggend fiets- en voetpad aan te leggen van Houtave dorp naar de Oostende steenweg. De aanleg van een veilig fiets- en voetpad die parallel loopt met de Doelhofstraat is eveneens voorzien in kader van het masterplan van Nieuwmunster.

 

Cultuur en verenigingsleven: De activiteiten ingericht door onze cultuurraad scoren zeer goed, maar toch is de vraag om meer samenwerking met andere gemeenten. De culturele samenwerking "De Blazuin" met Blankenberge en De Haan zetten we verder . Met de stad Brugge hebben we een akkoord dat alle Zuienkerkenaars gratis de gelegenheid krijgen om op 20 februari te genieten van een nocturne in het volledig vernieuwde Gruuthuse museum en dit onder begeleiding van een gids. Voor de komende jaren zullen we onderhandelen om voor alle museums in Brugge gratis toegang aan te bieden voor onze inwoners. Bij deze wil ik toch ook van de gelegenheid gebruik maken om aan te kondigen dat de toneelvereniging " theater Kleiem" tijdens de krokusvakantie zijn jaarlijkse voorstelling niet zal houden in de gemeenteschool maar in de kerk van Zuienkerke. Een prachtige occasionele nevenbestemming van de kerk.

 

nieuwjaar 04

 

 

Algemeen beleid en dienstverlening: de werking van alle gemeentelijke diensten worden over het algemeen positief geëvalueerd. De werking van het OCMW is minder goed gekend maar via ons PolderMagazien en de website zullen we dat aanpakken. Het antwoord op de vraag over het al dan niet fusioneren met een andere gemeente, daarop was het antwoord overduidelijk: niet fuseren maar men is wel te vinden voor meer samenwerking. Zo hebben we met de nieuwe besturen van de buurgemeenten alle bestaande samenwerkingen kunnen bestendigen en voor bepaalde samenwerking hebben we betere voorwaarden, waarvoor dank.

 

lnformatie en communicatie: dit wordt door de bevolking als positief ervaren. Ons PolderMagazien scoort zeer goed maar we zullen investeren in digitalisering zoals vernieuwen en aanpassen van onze website, gemeentelijke app, facebook pagina en andere sociale media. De aankoop van digitale infoborden in de dorpskeren is eveneens voorzien. ln onze gemeenschapszalen zullen we overal gratis Wifi bereik voorzien. Eind januari krijgt iedereen de geactualiseerde versie van onze infobrochure "de Wegwijzer".

 

Jeugd: de mensen zijn tevreden van de vele activiteiten die de gemeente aanbiedt voor de jeugd. Onder leiding van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter Sebastiaan en Benjamin Derudder zal de jeugdraad zich nog meer inzetten voor een 'Jeugdig " Zuienkerke. We zullen ook verder investeren in onze 4 gemeentelijke speelpleintjes en de speelpleinwerking Op gebied van sportaanbod en uitrusting van sportaccommodatie scoren we matig om niet te zeggen mindergoed. We hebben in ons meerjarenplan voorzien om het voetbalveld van Meetkerke te herschikken. We zullen zorgen dat er verschillende sporten zoals minivoetbal, volleybal , tennis en eventueel nog andere sporten kunnen beoefend worden. Ook het aanleggen van een fiets/cross parcours rond het voetbalveld staat op onze to-do lijst. Dit jaar zijn er tal van nieuwe activiteiten op gebied van jeugd en sport ,deze zullen gebundeld worden in een nieuwe infobrochure Volgens het Pisaproject, dit is een internationaal onderzoeksproject op gebied van onderwijs, is de kennis op gebied van taal, wiskunde en wetenschap bij de Vlaamse 15 jarigen achteruit gegaan. Volgens de bevraging staat het onderwijs zowel in de gemeentelijke basisschool in Zuienkerke als in de vrije school Akkerwinde in Nieuwmunster op een hoog niveau en zijn de kinderen goed voorbereid voor de grote stap naar het middelbaar onderwijs. Het gemeentelijk busvervoer voor de kinderen vindt men prima.

 

 

nieuwjaar 05

 

Landbouw, toch wel een belangrijke item in onze plattelandsgemeente. Wel beste landbouwers we zullen de gratis inzameling van landbouwfolies voor de landbouwers van Zuienkerke en Blankenberge verder organiseren. We zullen er ook alles aan doen om het landbouwgebied en de open ruimtes te vrijwaren. ln de bevraging zijn er veel opmerkingen over het veel te snel rijden van de zware landbouwvoertuigen en voertuigen voor grondverzet in de dorpskern gecombineerd met het onverantwoord GSM gebruik tijdens het rijden. lk zal vragen aan de politie vragen om daar een prioritaire doelstelling van te maken en de nodige maatregelen te nemen.

 

Milieu is een item die volgens de bevolking van onze gemeente actueel en zeer belangrijk is. We zullen een sensibilisering campagne organiseren rond zwerfvuil. We investeren in de opmaak van een klimaatactieplan in samenwerking met de WVI. We zijn bezig met een subsidie reglement om een toelage te voorzien voor het reduceren van asbest. We zullen verder investeren in het isoleren van onze gemeentelijk gebouwen. Iedereen kan verder beroep doen op onze renovatie coach die vrijblijvend en gratis de nodige tips geeft bij verbouwingen. Onze inwoners zullen verder kunnen gebruik maken van de containerparken van Brugge, Blankenberge en De Haan.

 

nieuwjaar 06Vereniging Spaarkas Boldershof

 

Rond ruimtelÍjke ordening en wonen zijn we bezig aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan Meetkerkestraat voor het bouwen van een 18 tal sociale huurwoningen. Dit wordt ons opgelegd door de overheid. Hopelijk kunnen we starten met de voorbereidende werken die kaderen in het masterplan van Nieuwmunster. We hebben 1 mlj euro voorzien voor de bouw van een nieuwe Bommel. ln het budget is voorzien om een gedeelte van de tuin van de pastorie van Zuienkerke die voor de kinderopvang "de Droomboom" veel te groot is, in te richten tot een pittoreske groene ontmoetingsplaats in de dorpskern.

 

nieuwjaar 07

Chiro Zuienkerke

 

Op gebied van toerisme zien we dat de fietser en de wandelaar meer en meer gebruik maakt van onze prachtige gemeente. Er is nog meer vraag naar nieuwe wandel- en fietsroutes. We zullen bekijken om nieuwe trage wegen aan te leggen en de vele investeringen die voorzien zijn aan de landbouwwegen komen ook ten goede aan de fietsers. Op de prachtige wandel en fietsroutes zal onze BIB een 4 tal Bibkastjes voorzien met boeken en strips onder het motto lees, geef en ruil een boek.

 

nieuwjaar 08

KVLV Zuienkerke

 

De senioren, een doelgroep die goed vertegenwoordigd is in onze gemeente heeft ook bepaalde opmerkingen. Ze melden dat er via de gemeente en via de gepensioneerdenbonden vele mooie activiteiten zijn voor de actieve en mobíele senioren maar voor de mindermobiele zou het iets meer mogen zijn. De bezoekjes aan de +80 jarigen is weer voorzien. Men zal afwisselend in iedere deelgemeente ieder 4 de maandag van de maand een middagmaal aanbieden. Tevens zal men zien hoe de míndermobiele mensen de verplaatsing kunnen doen naar deze activiteit. Verder zullen er weer lessen georganiseerd worden vanaf 55+ rond informatica, apps en de nieuwe media.

 

nieuwjaar 09

KLJ Uitkerke

 

Beste mensen dat waren de belangrijkste resultaten en eventuele acties die we zullen ondernemen naar aanleiding van onze bewonersbevraging. Daarnaast hebben we in ons meerjarenplan tal van andere investeringen voorzien. ln samenwerking met de kerkfabrieken zullen we in de kerk van Nieuwmunster in het voorjaar nieuwe centrale verwarming plaatsen, en we voorzien de restauratie van de kerkhofmuur in Zuienkerke. ln ons meerjarenplan zijn ook nog diverse werken voorzien aan onze 4 kerken. De inwoners en toeristen zouden graag hebben dat de kerken opgesteld worden voor het publiek. ln de kerk van Houtave en Meetkerke zijn de nodige camera's en beveiligingssystemen geplaatst zodat de kerken op een veilige manier kunnen opengesteld worden. De beveiliging van de kerk van Zuienkerke en Nieuwmunster komt er in de komende maanden. Verder zullen we investeren in het onderhoud en aanleg van groen. Voor onze technische dienst zullen we in de loop van deze 6 jaar tal van investeringen doen. We voorzien naast klein materiaal de aankoop van klepelmaaier een nieuwe kraan, een vrachtwagen met kraan en ook het gedeeltelijk vernieuwen van het wagenpark.

 

nieuwjaar 10

Bloedgevers Zuienkerke

 

Beste mensen al deze zaken kosten handen vol geld. Toch kan ik zeggen dat onze financiële toestand gezond is. Onze ambitie is dit zo te houden. Naast de dotatie van het gemeentefonds en het plattelandsfonds is er nog een bijkomende financiering van 1 mlj € via het programmadecreet voor het beheren van de open ruimte. ln ons meerjarenplan is een realistische en uitvoerbaar plan voorgesteld die rekening houdt met de financiële draagkracht van de gemeente. Bij deze kan ik zeggen dat we de belastingen niet zullen wijzigen.

 

Uit een studie van twee universiteiten is gebleken dat de levensverwachtingen van de bewoners van een landelijke gemeente het hoogst zijn. Zuienkerke scoort het best in West-Vlaanderen. Dit is volgens mij te wijten aan de gezonde lucht, de mensen die genieten van de open ruimte en de stilte in vergelijking met de drukte in een grootstad, weinig zorgen over criminaliteit, de mensen hoeven zich ook niet druk te maken over de verkiezingsuitslagen en ik denk dat het ook te maken heeft met de tevredenheid over de werking van het bestuur.

 

nieuwjaar 11

Mehoni Zuienkerke

 

Vooraleer ik het woord terug geef aan jullie, wil ik het college, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en al het personeel bedanken voor de goede samenwerking. Bedankt aan alle vrijwilligers, alle verenigingen, dank aan de leden van het Feestcomité voor deze organisatie maar toch wel speciale dank aan onze technische dienst voor de vele voorbereidingswerken voor dit feest. Om in de sfeer te blijven van de warmste week wens ik aan iedereen een warm en gezellig 2020 met de nodige samenwerking, vrede, verdraagzaamheid ,gezondheid en heel veel geluk. Laten we klinken op de mooiste gemeente van Vlaanderen: Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars!