waardebon z

 


Beste inwoner,

Beste ondernemer,

 

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2020 beslist, ter ondersteuning van de lokale handelaars, aan elke inwoner een waardebon te geven “De Zuienkerkebon”. Deze waardebon heeft een waarde van 10 euro en kan besteed worden bij de lokale ondernemingen.

Met lokale onderneming wordt bedoeld bij elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Bovendien kan de waardebon enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit. De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke.

Ondernemers die wensen deel te nemen aan het concept van de waardebon, moeten zich hieronder registeren of schriftelijk melden bij het gemeentebestuur uiterlijk tegen 31 augustus 2020.

Na registratie wordt aan de ondernemer een reglement ter goedkeuring overgemaakt.


De lijst met de aangesloten ondernemers wordt vervolgens bekend gemaakt op de gemeentelijke website en wordt vermeld op de brief die de inwoners zullen ontvangen samen met de waardebonnen.

 


 

Subsidie voor de ondernemingen die verplicht werden te sluiten

 

Naast het toekennen van een waardebon aan elke inwoner werd eveneens beslist een subsidie toe te kennen van 100 euro aan de ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen en die volgens de federale maatregelen in het licht van COVID-19 verplicht werden te sluiten. Het gaat dus om de vestigingen/exploitatiezetels op het grondgebied van Zuienkerke die recht hebben op de corona-hinderpremie.

De ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen dienen aan het gemeentebestuur een attest over te maken waaruit blijkt dat zij van de federale overheid een coronahinderpremie hebben ontvangen.

 

Hoogachtend,

De algemeen directeur, F. Goethals

De burgemeester, A. De Vlieghe


 

 

Registratie formulier